Administracja samorządowa

Administracja samorządowa

Kompleksowa wiedza obejmująca prawo, nauki ekonomiczne i społeczne pozwala studentom zapoznać się ze szczegółową charkterystyką struktury i funkcjonowania samorządów terytorialnych Polski w świetle prawa Współnoty Europejskiej. Kompetencje z zakresu strategicznego planowania na szczeblu lokalnym i krajowym, inwestowania finansów publicznych oraz koordynowania zamówien publicznych pozostają istotnym wkładem w racjonalny i zrównoważony rozwój miast, gmin i powiatów.

.

Administracja skarbowa

Administracja skarbowa

Administracja skarbowa jest to specjalistyczna dziedzina, a zarazem jednostka funkcjonalna sektora finansów publicznych, który to sektor określa ramy instytucjonalne dla wszelkich działań związanych z budżetem państwa oraz długiem narodowym. Integralna wiedza z działu finansów i prawa pozwala zrozumieć zasady funkcjonowania aparatu skarbowego, w tym systemu podatkowego, celnego i dewizowego.

.

Prawo europejskie

Prawo europejskie

Obecność Polski w Unii Europejskiej niesie ze sobą konieczność stosowania szeroko rozumianego prawa integracji europejskiej. Prawo to jest stosowane bezpośrednio i ma pierwszeństwo przed prawem krajowym. Istnieje zatem potrzeba zaznajomienia się zarówno z podstawowymi zasadami stosowania prawa wspólnotowego, jak i z zagadnieniami prawa materialnego – w szczególności problematyką rynku wewnętrznego. Student tej specjalności będzie posiadał wiedzę dotyczącą prawnych podstaw i mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej, wiedzę z zakresu prawa europejskiego. Spejalność ta jest nieodzownym wstępem do późniejszego samodzielnego posługiwania się prawem UE w praktyce.

.

Studia prawnicze i administracyjne

Studia prawnicze i administracyjne

Studia prawnicze i administracyjne to grupa ściśle związanych ze sobą dziedzin. Czynnikiem kształtującym administrację publiczną jest właśnie prawo. Kierunki te z pewnością do łatwych nie należą. Wysokie wymagania podczas rekrutacji spowodowane są na ogół ogromną liczbą chętnych, ale także późniejszym poziomem nauczania, z którym nie wszyscy sobie radzą. Należące do tej grupy prawo zajmuje trzecie miejsce…

Administracja publiczna

Administracja publiczna

Celem studiów o profilu administracja publiczna jest wykształcenie kadry wyspecjalizowanej w organizowaniu i koordynowaniu działań oraz gospodarowaniu własnością w sektorze publicznym państwa. Zdobyte podstawy prawne oraz teoria administrowania mieniem i podmiotami jest punktem wyjścia dla rozwijania samodzielnego i nowatorskiego podejścia do bieżących problemów, a dzięki zdolności dogłębnej analizy i eksploatacji posiadanego zasobu informacji, absolwent potrafi skorelować wiedzę teoretyczną z konkretnymi działaniami proceduralnymi.

.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Specjalność adresowana jest głównie do osób posiadających już wykształcenie wyższe z zakresu studiów prawniczych, a także do podmiotów prawno – administracyjnych w celu podniesienia kwalifikacji i rozszerzenia zakresu kompetencji w dziedzinie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto studenci zdobywają umiejętność funkcjonalnego zastosowania prawa pracy w świetle Europejskich i międzynarodowych standardów.

.

Administracja

Administracja

Z łaciny administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć. Administracja to działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne.
Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w dziedzinach politycznych, gospodarczych, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.

.

Prawo gospodarcze i podatkowe – uczelnie

Prawo gospodarcze i podatkowe – uczelnie

Chciałbyś rozpocząć kierunek studiów, dzięki któremu zostaniesz specjalistą w zakresie prawa podatkowego, zagadnień ekonomicznych, a także obsługi transakcji handlowych przedsiębiorstwa? Jeśli szukasz interdyscyplinarnego kierunku kształcenia, łączącego zagadnienia biznesowo-ekonomiczne oraz prawnicze, to kierunek prawo gospodarcze i podatkowe jest dla Ciebie! Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów oraz gdzie absolwenci znajdują pracę? Zapraszamy do dalszej lektury!
Samorząd terytorialny i polityka regionalna

Samorząd terytorialny i polityka regionalna

Dzięki studiowaniu na tym kierunku dowiesz się wszystkiego o polityce regionalnej, sposobach wspierania rozwoju różnych obszarów, zwiększaniu aktywności obywatelskiej. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Dają szeroką wiedzę z zakresu socjologii, prawa, ekonomii, zarządzania, administracji. Ucząc się na kierunku rozwijasz się wielokierunkowo. Maturzyści, którzy pragną rozpocząć studia na tym kierunku muszą przygotować się na konkurs świadectw. Wysokie oceny z przedmiotów humanistycznych, ścisłych i języka obcego są przepustką. Zainteresowany?