Business/Finance

Administracja

W trakcie studiów:

historia administracji, nauka o administracji, konstytucyjny system organów państwowych, podstawy prawoznawstwa, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, makro- i mikroekonomia, cywilne z umowami w administracji, prawo pracy i prawo urzędnicze, publiczne prawo gospodarcze, finanse publiczne i prawo finansowe, socjologia i metody badań socjologicznych, zamówienia publiczne, prawo karne i prawo wykroczeń, instytucje i źródła prawa UE, statystyka z demografią, legislacja administracyjna, postępowanie egzekucyjne w administracji, techniki negocjacji i mediacji w administracji, ustrój samorządu terytorialnego, zasady ustroju politycznego państwa, postępowanie sądowo-administracyjne, fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE, historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej, zarządzanie zasobami ludzkimi, system ochrony prawnej w UE, polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych, publiczne prawo konkurencji, prawo karne skarbowe, przygotowywanie projektów do UE, socjologia organizacji.  

Przynajmniej 30% zajęć powinno być prowadzone w formie seminariów, ćwiczeń, konwersatoriów

Gdzie studiować administrację?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek administracja sprawdź kategorie administracja i samorządność oraz prawo i administracja

Po studiach:

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, podstawową wiedzą ekonomiczną oraz wiedzą z zakresu funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej.
Zna język obcy i umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu.  Studia na tym kierunku przygotowują do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

Absolwenci Administracji pracują m.in. :
• w urzędach administracji rządowej i samorządowej,
• w instytucjach UE, służbach dyplomatycznych,
• jako menedżerowie i eksperci różnorodnych instytucji, stowarzyszeń, fundacji,
• w policji, straży gminnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
• w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci ds. podatków
• w biurach nieruchomości, bankach, działach marketingowych różnych firm, firmach ubezpieczeniowych

Podobne wpisy