Informatyka w gospodarce i administracji

Informatyka w gospodarce i administracji

Student w trakcie studiów posiądzie szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i informatyki, programowania komputerów, oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz użytkowego. Nie są to jednak typowe studia informatyczne. Absolwent staje się nie tylko specjalistą w dziedzinie rozwiązań informatycznych, duży nacisk kładzie się także na świadomość uwarunkowań ekonomicznych oraz umiejętność zastosowania analitycznego myślenia do rozwiązywania problemów ekonomicznych (zarówno samodzielnie jak i w grupie). Absolwent potrafi prowadzić badania operacyjne, symulacje komputerowe- czyli łączy wiedzę informatyczną z biznesową.

.

Gospodarka publiczna

Gospodarka publiczna

Gospodarka publiczna kształci ekonomistów posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii finansów publicznych i samorządowych. Studenci zdobywają umiejętności niezbędne do prowadzenia analiz, a następnie podejmowania skutecznych decyzji gospodarczych. Poznają zasady i formy współpracy jednostek sektora publicznego i prywatnego. Poszerzają swoja wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, zarządzania, budżetowania i planowania strategicznego w zakresie rozwoju regionalnego, co daje im kompetencje do wypełniania zróżnicowanych zadań w dziedzinie gospodarki publicznej.
.

Ekonomia sektora publicznego

Ekonomia sektora publicznego

Ekonomia sektora publicznego umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy nie tylko z zakresu samej ekonomii, ale także ściśle związanej z mechanizmami funkcjonowania instytucji publicznych, zasadami rachunkowości budżetowej i liczenia kosztów, audycie wewnętrznym, zamówieniami publicznymi i gospodarowaniem zasobami pracy w sektorze publicznym. Specjalność powstała by kształcić ekonomistów dla nowoczesnej gospodarki, zdolnych do rozwiązywania rzeczywistych problemów, przed którymi stają podmioty sektora publicznego.
.

Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi

Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi

Absolwenci tego kierunku uzyskują praktyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Poznają sposoby opisu stanu majątkowego i sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz zasady prowadzenia jego działalności bieżącej i rozwojowej. Znajomość rachunkowości finansowej, zarządczej, bankowej, podatkowej, budżetowej, organizacji rachunkowości oraz technik komputerowych wykorzystywanych w księgowości znacznie wzbogaca przyszłe perspektywy zawodowe studentów. Poznają oni również prawo podatkowe, również międzynarodowe i podstawy procesu ewidencji zdarzeń gospodarczych w firmach i organizacjach.
.

Administracja skarbowa

Administracja skarbowa

Administracja skarbowa jest to specjalistyczna dziedzina, a zarazem jednostka funkcjonalna sektora finansów publicznych, który to sektor określa ramy instytucjonalne dla wszelkich działań związanych z budżetem państwa oraz długiem narodowym. Integralna wiedza z działu finansów i prawa pozwala zrozumieć zasady funkcjonowania aparatu skarbowego, w tym systemu podatkowego, celnego i dewizowego.

.

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Przedmiotem badań stosunków międzynarodowych są wszelkie stosunki społeczne, które kształtują się pomiędzy państwami i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego. W Polsce są one samodzielnym kierunkiem studiów od 1991. Bez wątpienia stosunki międzynarodowe to dyscyplina akademicka wysoce interdyscyplinarna. Politologia, prawo, ekonomia, historia, geografia, socjologia to tylko niektóre dziedziny nauki, których dorobek wykorzystywany jest przez…

Studia teologiczne

Studia teologiczne

Studia teologiczne Dziedziny badające naturę boską oraz jej stosunki ze światem. Szczególnej analizie podlegają relacje między istotą boską a ludźmi.   W grupie tej można odnaleźć teologię, ale również prawo kanoniczne. Studia teologiczne prowadzone są zarówno przez uczelnie kościelne, jak i państwowe. Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą teologicznych studiów podyplomowych, które prowadzone są przez polskie uczelnie.

Studia marketingowe

Studia marketingowe

Studia z zakresu zarządzania i marketingu W gospodarce rynkowej jednym z podstawowych warunków sukcesu w biznesie jest zorientowanie na klienta i użytkownika produktów oraz umiejętność sprawnego planowania i organizowania zadań przedsiębiorstwa.   Do realizacji ekonomicznych celów przedsiębiorstwa potrzebna jest specjalistyczna wiedza o mechanizmach rządzących zachowaniem rynku i klientów, dostosowanie strategii firmy do zmieniającego się otoczenia…

Biznes elektroniczny

Biznes elektroniczny

Gospodarka elektroniczna (Electronic Commerce) jest powszechnie wykorzystywana we wszystkich nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach. W trakcie studiów: Celem zajęć prowadzonych w ramach biznesu elektronicznego jest przygotowanie studentów do prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w zakresie promocji produktów, przygotowania i realizacji transakcji gospodarczych oraz związanych z nimi operacji finansowych. Tematyka wykładanych przedmiotów przybliża studentom…

Administrowanie turystyką w UE

Administrowanie turystyką w UE

Studiowanie tej specjalności ma przybliżyć studentom bieżące problemy i trendy w sektorze turystyki międzynarodowej, zapoznać ich z metodami administrowania instytucjami rekreacji i turystyki. Umożliwia ona zdobycie profesjonalnych kwalifikacji menadżerskich niezbędnych do zarządzania podmiotami gospodarczymi działającymi w branży turystycznej. Studenci mają możliwość poznać sepecyfikę zjawisk występujących w turystyce, a także procedury związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w  branży turystycznej w warunkach postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej.

.