Geoturystyka

Geoturystyka

To rodzaj turystyki kwalifikowanej związanej z wykorzystaniem obiektów przyrody nieożywionej i obiektów technicznych służących eksploatacji i przeróbce kopalin oraz innych obiektów spełniających podobne funkcje dla człowieka, zaliczanych do specjalistycznych atrakcji turystycznych. Geoturystyka ukierunkowana jest na potrzeby tych turystów, którzy nie tylko chcą poznać tego typu obiekty, ale także zrozumieć, w jakim celu, kiedy i w…

Administrowanie turystyką w UE

Administrowanie turystyką w UE

Studiowanie tej specjalności ma przybliżyć studentom bieżące problemy i trendy w sektorze turystyki międzynarodowej, zapoznać ich z metodami administrowania instytucjami rekreacji i turystyki. Umożliwia ona zdobycie profesjonalnych kwalifikacji menadżerskich niezbędnych do zarządzania podmiotami gospodarczymi działającymi w branży turystycznej. Studenci mają możliwość poznać sepecyfikę zjawisk występujących w turystyce, a także procedury związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w  branży turystycznej w warunkach postępującej integracji w skali globalnej i regionalnej.

.

Hotelarstwo i gastronomia

Hotelarstwo i gastronomia

Studia z zakresu gastronomii i hotelarstwa to w odpowiednich proporcjach, teoria i praktyka. Wiedza dotycząca zarządzania, promocji i obsługi klienta oraz znajomość określonych standardów światowych w tej branży stanowi punkt wyjścia dla sprostania konkretnym potrzebom i wymaganiom konsumentów. Uczelnie zapewniają również intensywną naukę przynajmniej dwóch języków obcych wybranych najczęściej z bogatej oferty edukacyjnej.

.

Agroturystyka

Agroturystyka

Dzięki połączeniu umiejętności marketingowych i organizacyjnych oraz wiedzy z zakresu rolnictwa i ekologii możliwe jest pełne wykorzystanie walorów obszarów wiejskich, także w turystyce. Studenci tego profilu poznają nie tylko sposoby zarządzania i podnoszenia atrakcyjności danych regionów, ale również kierują swoją uwagę na zagadnienia związane z ekologią, promocją zdrowia i aktywności. Niezbędna w tej branży kreatywność i umiejętność kierowania różnymi grupami wiekowymi warunkować będzie profesjonalizm oraz podniesie zainteresowanie usługami agroturystycznymi.

.

Turystyka międzynarodowa

Turystyka międzynarodowa

Studia o profilu turystyka międzynarodowa to nowoczesne i elastyczne podejście do marketingu i zarządzania w turystyce. Z uwagi na globalne tendencje, nowe podejścia strategiczne oraz regionalną specyfikę obszarów turystycznych, od studentów tej specjalności wymagać się będzie zarówno nowatorskiego spojrzenia na problemy ruchu turystycznego, jak i dobrej orientacji w multikulturowym społeczeństwie światowym.

.

Turystyka uzdrowiskowa i SPA

Turystyka uzdrowiskowa i SPA

Zła kondycja zdrowotna współczesnego społeczeństwa, stres i brak ruchu a także szkodliwy wpływ środowiska miejskiego, stały się przyczyną wypracowania w społeczeństwie intensywnie działających struktur promujących postawy prozdrowotne. W konsekwencji, w ostatnich czasach rozwinęła się znacznie gałąź branży turystycznej związana z ośrodkami rehabilitacyjnymi, uzdrowiskami i centrami SPA. Aby sprostać wyzwaniom stawianym przez klientów tego sektora usług na uczelniach w całym kraju powstały liczne specjalności oferujące kompleksowe wykształcenie z zakresu odnowy biologicznej, promocji zdrowia, pielęgnacji urody czy fitnessu oraz innych aktywności ruchowych.

.

Turystyka historyczna i archeologiczna

Turystyka historyczna i archeologiczna

Jest to dyscyplina turystyki uważana za jeden z najszybciej rozwijających się segmentów globalnego rynku turystycznego. Studiowanie na tej specjalności ma przygotować studenta do organizacji ruchu turystycznego i przygotowywania programów wycieczek i wypoczynku związanych przede wszystkim z poznawaniem kulturowego i historycznego dziedzictwa regionów Polski oraz krajów europejskich.

.

Turystyka kulturowa

Turystyka kulturowa

Turystyka kulturowa to wszystkie grupowe lub indywidualne wyprawy o charakterze turystycznym, w których spotkanie uczestników podróży z obiektami, wydarzeniami i innymi walorami kultury wysokiej lub popularnej jest zasadniczą częścią programu podróży. Celem tej specjalizacji jest wykształcenie specjalistów łączących wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych z podstawami kulturoznawstwa i turystyki. Student będzie miał możliwość zapoznania się z europejskim dziedzictwem kulturowym, pozna podstawy architektury oraz sztuki. Będzie miał możliwość nauczenia się samodzielnego planowania i realizacji założonych przedsięwzięć turystycznych.

.

Przewodnictwo i pilotaż

Przewodnictwo i pilotaż

Jest to dyscyplina turystyki polegająca na świadczeniu usług turyście indywidualnemu lub grupie turystów. Student w trakcie nauki na tej specjalności przygotuje się do oprowadzania wycieczek, fachowego udzielania ich uczestnikom informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach turystycznych oraz sprawowania opieki nad uczestnikami wycieczek. Dodatkowo pozna usługi świadczone w ramach pilotażu, do których należy zapewnienie realizacji na rzecz uczestników wszystkich świadczeń objętych programem wycieczki, opieka nad uczestnikami wycieczki, świadczenie informacji krajoznawczej oraz spełnianie funkcji tłumacza.

.