Gospodarka publiczna

Gospodarka publiczna

Gospodarka publiczna kształci ekonomistów posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii finansów publicznych i samorządowych. Studenci zdobywają umiejętności niezbędne do prowadzenia analiz, a następnie podejmowania skutecznych decyzji gospodarczych. Poznają zasady i formy współpracy jednostek sektora publicznego i prywatnego. Poszerzają swoja wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, zarządzania, budżetowania i planowania strategicznego w zakresie rozwoju regionalnego, co daje im kompetencje do wypełniania zróżnicowanych zadań w dziedzinie gospodarki publicznej.
.

Ekonomia sektora publicznego

Ekonomia sektora publicznego

Ekonomia sektora publicznego umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy nie tylko z zakresu samej ekonomii, ale także ściśle związanej z mechanizmami funkcjonowania instytucji publicznych, zasadami rachunkowości budżetowej i liczenia kosztów, audycie wewnętrznym, zamówieniami publicznymi i gospodarowaniem zasobami pracy w sektorze publicznym. Specjalność powstała by kształcić ekonomistów dla nowoczesnej gospodarki, zdolnych do rozwiązywania rzeczywistych problemów, przed którymi stają podmioty sektora publicznego.
.

Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi

Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi

Absolwenci tego kierunku uzyskują praktyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Poznają sposoby opisu stanu majątkowego i sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz zasady prowadzenia jego działalności bieżącej i rozwojowej. Znajomość rachunkowości finansowej, zarządczej, bankowej, podatkowej, budżetowej, organizacji rachunkowości oraz technik komputerowych wykorzystywanych w księgowości znacznie wzbogaca przyszłe perspektywy zawodowe studentów. Poznają oni również prawo podatkowe, również międzynarodowe i podstawy procesu ewidencji zdarzeń gospodarczych w firmach i organizacjach.
.

Biznes elektroniczny

Biznes elektroniczny

Gospodarka elektroniczna (Electronic Commerce) jest powszechnie wykorzystywana we wszystkich nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach. W trakcie studiów: Celem zajęć prowadzonych w ramach biznesu elektronicznego jest przygotowanie studentów do prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w zakresie promocji produktów, przygotowania i realizacji transakcji gospodarczych oraz związanych z nimi operacji finansowych. Tematyka wykładanych przedmiotów przybliża studentom…

Rachunkowość i skarbowość

Rachunkowość i skarbowość

Obsługa podatkowa i księgowa przedsiębiorstw. Zasady opodatkowania osób fizycznych i prawnych. Badanie sprawozdań finansowych. Kontrola i audyt przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych. Czyli rachunkowość i skarbowość. Jest to dziedzina kształcąca specjalistów w zakresie administrowania struktur samorządowych oraz kreowania rozwoju, zarówno lokalnego, regionalnego, jak i krajowego. Przekazuje wiedzę dotyczącą rachunkowości finansowej, zarządczej i budżetowej. Dostarcza niezbędnych umiejętności do swobodnego funkcjonowania w obrębie współczesnej gospodarki rynkowej.
.

Finanse i polityka pieniężna

Finanse i polityka pieniężna

Tajniki prowadzenia polityki fiskalnej i pieniężnej, podstawowe zagadnienia z zakresu finansów publicznych i samorządowych, szeroko rozumiany system podatkowy oraz rzetelne wytyczne dotyczące inwestowania w instrumenty rynku kapitałowego, bankowości centralnej i komercyjnej. Czyli wszystko, czego można nauczyć się w ramach finansów i polityki pieniężnej. Dziedzina ta pozwala zdobyć praktyczne umiejętności analizowania zjawisk gospodarczych, społecznych i ekonomicznych. Kształci specjalistów swobodnie poruszających się na rynkach finansowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.
.

Ubezpieczenia gospodarcze

Ubezpieczenia gospodarcze

Ubezpieczenia gospodarcze to dziedzina, która odpowiada na pytania: czym jest rynek ubezpieczeń, w jaki sposób funkcjonuje oraz jakie są jego instrumenty i produkty. Kształci specjalistów w zakresie obsługi finansowych instrumentów zarządzania ryzykiem we współczesnym świecie. Przekazuje praktyczne umiejętności w zakresie rachunkowości i finansów zakładu ubezpieczeń, kierowania procesem likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań czy prowadzenia analiz ekonomicznych i dystrybucji ubezpieczeń.
.

Cybernetyka ekonomiczna

Cybernetyka ekonomiczna

Programowanie komputerów, projektowanie systemów informacyjnych i baz danych, modelowanie matematyczne procesów gospodarczych i budowa scenariuszy ich rozwoju, czyli cybernetyka ekonomiczna. Dziedzina ta uczy jak, przy pomocy zwykłego komputera i metod matematycznych sprawnie zarządzać całymi systemami ekonomicznymi. Przekazuje praktyczną wiedzę w zakresie tworzenia i wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania, wspomagania decyzji, pracy grupowej, inteligencji biznesowej i sztucznej inteligencji oraz e-biznesu. Umiejętność analitycznego rozumowania i wnikliwość badawczą łączy z nauką obsługi narzędzi statystycznych i najnowszych technologii informatycznych na wszystkich szczeblach życia gospodarczego.
.