Dziennikarstwo sportowe

Dziennikarstwo sportowe

Studia z zakresu dziennikarstwa sportowego to połączenie znajomości sportu, zasad i historii, z  pojmowaniem jego miejsca w społeczeństwie: gospodarce, polityce etc., a także rozumieniem terapeutyczno – pedagogicznego znaczenia w turystyce i rekreacji. Humanistyczny charakter tego profilu wpływa nie tylko na istotną w pracy każdego dziennikarza kulturę słowa i swadę językową – profesjonalne przygotowanie do zawodu zakłada także umiejętność wprzęgnięcia tematyki sportowej w szerszy horyzont światopoglądowy.

.

Wiedza o kulturze śródziemnomorskiej

Wiedza o kulturze śródziemnomorskiej

Kultura śródziemnomorska ukształtowała świadomość współczesnego europejczyka. Na jej podstawach zbudowano dzisiejszą Europę. Poznanie kolebki kultury tego regionu pozwoli więc zrozumieć istotę cywilizacji europejskiej, która oddziaływała na cały świat. Dzięki studiowaniu tej specjalności student ma szansę zdobyć wiedzę z zakresu literatury, historii oraz wielu zagadnień kulturowych. Pogłębi wiedzę na temat języków antycznych, krajów śródziemnomorskich, takich jak Grecja i Rzym, zdobędzie wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie literatury, historii oraz kultury krajów śródziemnomorskich.

.

Studia humanistyczne

Studia humanistyczne

Studia humanistyczne W przeciwieństwie do matematycznych i przyrodniczych, niewiele mają wspólnego z naukami ścisłymi. Grupa kierunków dotyczących człowieka, wytworów ludzkiej działalności i społeczeństwa. Zamieściliśmy tu między innymi archeologię, europeistykę, filozofię, politologię, historię sztuki. Psychologia, należąca do tej kategorii, plasuje się na ósmym miejscu listy najpopularniejszych kierunków studiów w zeszłorocznej rekrutacji.   Kierunki przeznaczone dla tak zwanych umysłów…

Komunikacja społeczna

Komunikacja społeczna

Specjalność ta została stworzona z myślą o krzewieniu kultury komunikacji jako wszechstronnego dialogu stanowiącego fundamenty funkcjonowania demokracji. Poza klasycznym wykształceniem filozoficznym studenci zdobędą podstawy teoretyczne do rozwijania umiejętności komunikacyjncych, a nade wszystko świadomego uczestnictwa w strukturach demokratycznych poprzez społeczny dyskurs przy opanowaniu sztuki wolnej od autorytetu argumentacji opartej na krytycznym i twórczym myśleniu.

.

Zarządzanie informacją

Zarządzanie informacją

Informacja, przede wszystkim naukowa, we współczesnym świecie odgrywa olbrzymią rolę. Fachowcy z zakresu zarządzania informacją, gromadzenia, przetwarzania zbiorów informacyjnych są niezbędni w licznych dziedzinach gospodarki. Dyscyplina ta umożliwi studentowi zdobycie rozszerzonej wiedzy z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa oraz  metod badawczych pozwalających na rozwiązywanie problemów naukowych. Dodatkowo wykształci umiejętności administrowania i zarządzania siecią komputerową, umożliwi zapoznanie się z nowoczesnymi programami bibliotecznymi. Zarządzanie informacją przygotuje studenta do kierowania przedsięwzięciami w zakresie informacji elektronicznej, planowania i realizowania polityki informacyjnej, organizowania i prowadzenia działalności naukowo – badawczej w dziedzinie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz do rozwoju własnej kariery zawodowej związanej z kierowaniem i zarządzaniem.

.

Dziennikarstwo

Dziennikarstwo

Dziennikarz zbiera i upublicznia za pomocą środków masowej komunikacji informacje o wydarzeniach, ludziach oraz problemach. Najczęstsze dziedziny to polityka, gospodarka, sport, kultura. Przyszłych studentów tego kierunku czeka sporo pisania, języka polskiego, socjologii, kulturoznawstwa, filologii polskiej czy politologii. Na podstawie zdobytej wiedzy i praktyki studenci decydują się na rozwijanie swych umiejętności w dziennikarstwie prasowym, agencyjnym, fotograficznym, radiowym, telewizyjnym i internetowym.

.

Coaching

Coaching

Chcesz studiować coś przydatnego i pożytecznego? Studiowanie Coachingu przyniesie korzyści zarówno Tobie jak i innym. Studia licencjackie albo podyplomowe, kursy lub szkolenia – wybór jest właśnie taki. Coaching to tak naprawdę uczenie podejmowania decyzji, udzielania odpowiedzi na z pozoru trudne pytania oraz wyznaczania celów i ich realizowania. Kandydat na coacha wcale nie musi być psychologiem, ani pisać mądrych książek o tym jak żyć. Studentem Coachingu może zostać pracownik wielkiego przedsiębiorstwa i osoba bezrobotna, menedżer i zwykły pracownik.
Edytorstwo

Edytorstwo

Edytorstwo to odpowiednie studia dla osób wiążących przyszłość z rynkiem księgarskim lub branżą poligraficzną. Edytorzy biorą czynny udział w procesie wydawania różnorodnych tekstów (np. książek, broszur). Celem Edytorstwa jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów znających doskonale rynek wydawniczy w Polsce i potrafiących profesjonalnie przygotować materiały tekstowe do druku. Z oferty studiów licencjackich na tym kierunku może skorzystać każdy maturzysta. Najlepiej, jeśli ma dobre wyniki na świadectwie maturalnym z przedmiotów humanistycznych.
Bioetyka
|

Bioetyka

Osoby zainteresowane tematyką etyki w naukach medycznych powinny rozpocząć przygodę z Bioetyką. Oferta studiów jest niezwykle bogata. Na niektórych uczelniach można studiować Bioetykę, jako samodzielny kierunek. Na innych tylko jako specjalność. Zanim rozpocznie się studia warto dokładnie zapoznać się z ofertą dydaktyczną. Osoby pragnące rozpocząć studia na Bioetyce muszą przede wszystkim posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na dowolnym kierunku oraz legitymować się podstawową wiedzą z zakresu nauk humanistycznych czy społecznych.
Turkologia
|

Turkologia

Turcja – Europa i Azja w jednym kraju. To dwie rzeczywistości, które trudno ze sobą połączyć. Możesz je poznać od środka, żyjąc w niej na co dzień lub od zewnątrz, studiując na Turkologii. Te studia mają charakter interdyscyplinarny. Studenci zdobywają wiedzę z kilku dyscyplin naukowych. Przeważają nauki humanistyczne i społeczne, jednak w programie nauczania znajdują się także zagadnienia wywodzące się z nauk przyrodniczych, czy ekonomicznych. Kandydatem na Turkologię może zostać osoba zainteresowana historią regionu Azji Mniejszej i chętna do nauki języka tureckiego.