Old Books With Hourglass

Historia

Historia to humanistyczna i społeczna dziedzina nauki. Zajmuje się dochodzeniem do wiedzy o zdarzeniach minionych od czasów wynalezienia pisma na podstawie świadectw bezpośrednich, źródeł pisanych lub wyników badań nauk pomocniczych historii. Przedmiotem badań jest z reguły historia człowieka i cywilizacji ludzkiej. Szeroki zakres tej dziedziny sprawia, że studiowanie Historii to ciekawe wyzwanie. Te studia to gratka dla prawdziwych badaczy. Na tym kierunku otrzymasz wszechstronną wiedzę na temat historii Polski i świata. Zainteresowany?

Czy studia historyczne są dla Ciebie?

Oprócz zainteresowań historycznych oraz rozległej wiedzy do wykonywania tego zawodu przydają się również: zdolność do syntetycznego i analitycznego myślenia, wytrwałość, cierpliwość i dociekliwość w poszukiwaniu i studiowaniu źródeł historycznych, umiejętność interpretowania i formułowania wniosków, nierzadko w formie pisanej (książki, artykuły, prace badawcze).

Historyk zajmuje się analizowaniem zjawisk i procesów historycznych w różnych wymiarach. Pomaga mu w tym wiedza z wielu dziedzin pokrewnych, zdobyta w trakcie studiów, dzięki czemu potrafi interpretować mechanizmy społeczne, polityczne, gospodarcze kształtujące dzieje poszczególnych narodów i państw.

Na studiach nie brakuje przedmiotów omawiających kolejne epoki historyczne (historia starożytna, prahistoria ziem polskich, historia średniowieczna, historia nowożytna, historia XIX wieku, historia XX wieku), ale są też przedmioty, które raczej nie są kojarzone z historią i mogą zaskoczyć studenta, np. statystyka i demografia historyczna. Oczywiście podstawą są zajęcia z łaciny prowadzone początkowo jako lektorat, a następnie w formie zajęć translatorskich. Dzięki wspomnianym przedmiotom student zdobywa gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej, nauk pomocniczych historii i warsztatu badawczego historyka.

Gdzie studiować historię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek historia?

Co z pracą dla historyka?

Absolwent tego kierunku powinien być przygotowany do pracy w placówkach naukowo-badawczych, w obiektach muzealnych, w archiwach, wydawnictwach itp. Po odbyciu odpowiedniego kształcenia nauczycielskiego może uczyć historii w szkołach objętych systemem oświaty.

Studia historyczne to unikalna możliwość rozwoju intelektualnego, pogłębienia wiedzy i zainteresowań oraz szansa na zdobycie praktycznych umiejętności. Na rynku pracy przyda się umiejętność analizy faktów i rozpoznawania oraz przewidywania związków przyczynowo-skutkowych.

Podobne wpisy