Business management and archive

Administracja

Celem uczelni prowadzących kierunek Administracja jest kształcenie pracowników dla szeroko rozumianego sektora publicznego, w tym administracji samorządowej i rządowej. Program i sposób kształcenia zapewniają studentom zdobycie nowoczesnej wiedzy z prawa, ekonomii i zarządzania publicznego. Absolwent Administracji posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Z łaciny „administrare” znaczy być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, a ministrare – służyć. Kto będzie idealnym kandydatem na te studia? Czytaj dalej!

Studia na kierunku Administracja dają absolwentowi wiedzę w dziedzinach życia publicznego: politycznego i gospodarczego, a także umiejętności praktyczne, umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku Administracja:

historia administracji, konstytucyjny system organów państwowych, podstawy prawoznawstwa, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, makro- i mikroekonomia, prawo pracy i prawo urzędnicze, publiczne prawo gospodarcze, finanse publiczne i prawo finansowe, socjologia i metody badań socjologicznych, zamówienia publiczne, instytucje i źródła prawa UE, techniki negocjacji i mediacji w administracji, ustrój samorządu terytorialnego.

Umiejętności przyszłych absolwentów doskonalone są podczas praktyk zawodowych odbywanych w urzędach administracji rządowej i samorządowej oraz w instytucjach zajmujących się administrowaniem bezpieczeństwa publicznego i sfery społecznej.

Ukończenie kierunku Administracja, daje absolwentowi znakomitą orientację w dziedzinach politycznych, gospodarczych, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.

Gdzie studiować administrację?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek administracja sprawdź kategorie Administracja i samorządność oraz Prawo i administracja.

Absolwenci Administracji pracują m.in.:

  • w urzędach administracji rządowej i samorządowej,
  • w instytucjach UE, służbach dyplomatycznych,
  • jako menedżerowie i eksperci różnorodnych instytucji, stowarzyszeń, fundacji,
  • w policji, straży gminnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
  • w firmach prywatnych i państwowych jako doradcy finansowi lub eksperci ds. podatków,
  • w biurach nieruchomości, bankach, działach marketingowych różnych firm, firmach ubezpieczeniowych.

Podobne wpisy