Disable schoolgirl studying in classroom

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna jest kierunkiem studiów, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne. Zajmuje się osobami w każdym wieku, absolwenci prowadzą zajęcia rozwojowe w wieku niemowlęcym, edukacyjne i wychowawcze w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz dorastania a także socjalizacyjne i zawodowe w wieku dojrzałym. Podstawowym zadaniem pedagogiki specjalnej jest stworzenie podstaw teoretycznych dla procesów rewalidacji.

W trakcie studiów

Podczas studiów poznaje się takie działy Pedagogiki specjalnej jak: oligofrenopedagogika, surdopedagogika, opedagogika, pedagogika terapeutyczna, pedagogika resocjalizacyjna.

Przykładowe przedmioty realizowane w toku studiów: propedeutyka edukacji, propedeutyka nauk społecznych, neurofizjologia, biomedycyna, psychopatologia rozwoju, podstawy pedagogiki specjalnej, podstawy diagnostyki psychopedagogicznej, dydaktyka i metodyki specjalne, nauki społeczne, nauki o wychowaniu, neuro- i psychopatologia rozwoju, aspekty prawne i ekonomiczne pedagogiki specjalnej, metodologia badań w naukach społecznych, metody terapii.

Gdzie studiować pedagogikę specjalną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek pedagogika specjalna?

Po studiach

Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach, w tym w:

  • placówkach oświatowo-wychowawczych,
  • poradniach specjalistycznych,
  • placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji,
  • placówkach służby zdrowia i resocjalizacyjnych,
  • agendach służb socjalnych, oświatowych agendach samorządowych,
  • sądownictwie.

W trakcie studiów absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela i podjęcia pracy w szkolnictwie.

Podobne wpisy