Teacher at work

Pedagogika

Pedagogika to należąca do nauk społecznych, nauka o wychowaniu. Jej polska nazwa pochodzi od greckiego paidagogos – niewolnik towarzyszący dziecku w szkole (dosłownie „prowadzący dziecko”). Początkowo termin obejmował opiekę, nauczanie i wychowanie dzieci, z czasem pedagogami zaczęto nazywać osoby zajmujące się wychowaniem zarówno praktycznym jak i teoretycznym. Zajmuje się ona formułowaniem teorii, celów, treści, metod, środków i form procesu wychowania, a także stanowi zasób wiedzy praktycznej. Studia pozwalają brać udział w wychowaniu dzieci.

W trakcie studiów

Studia są skierowane są głównie do osób, które lubią pracę z dziećmi. Żeby zacząć studia na tym kierunku trzeba być przekonanym do kontaktu z ludźmi i czerpać z niego przyjemność. Dobry pedagog musi wzbudzać zaufanie, być tolerancyjny, logicznie myślący, panujący nad sobą i twórczy. Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na Pedagogice (grupa przedmiotów ogólnych):

 • socjologia edukacji
 • filozofia
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • historia wychowania
 • dydaktyka ogólna
 • teorie środowisk wychowawczych
 • psychologia społeczna
 • problemy współczesnej kultury i edukacji
 • psychologia rozwoju człowieka
 • psychologia osobowości
 • etyka
 • metodologia badań pedagogicznych
 • antropologia kulturowa
 • edukacja ekologiczna
 • edukacja zdrowotna.

Studenci mają ogromny wybór specjalizacji. Oto kilka z nich: resocjalizacja, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, andragogika (pedagogika dorosłych), doradztwo zawodowe i personalne, edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, edukacja elementarna z językiem (angielskim, niemieckim, rosyjskim), pedagogika zdrowia, pedagogika społeczna, animacja społeczno-kulturowa, edukacja medialna, pedagogika korekcyjna i wczesnoszkolna, psychopedagogika kreatywności, edukacja europejska, pedagogika specjalna, logopedia.

Gdzie studiować pedagogikę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które oferują kierunek pedagogika?

Po studiach

Absolwenci Pedagogiki (w zależności od specja­lizacji) są zatrudniani m.in. jako:

 • specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych i pozaszkolnych (w kraju i zagranicą),
 • pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej,
 • pracownicy domów pomocy społecznej, fundacji i stowarzyszeń edukacyjnych,
 • specjaliści w działach szkoleń różnorodnych firm,
 • specjaliści ds. personalnych,
 • nauczyciele,
 • terapeuci,
 • kuratorzy społeczni,
 • sądowi,
 • pedagodzy w policji, wojsku, w zakładach karnych,
 • eksperci w poradniach rodzinnych.

Podobne wpisy