Psychology group of difficult teenagers with specialist

Pedagogika resocjalizacyjna

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika penitencjarna, instytucje resocjalizacyjne, podstawy wiedzy o uzależnieniach, psychologia resocjalizacyjna, techniki socjoterapeutyczne i penitencjarne, patologie środowisk wychowawczych, diagnostyka psychopedagogiczna, praca opiekuńczo-wychowawcza, teoretyczne koncepcje zachowań dewiacyjnych, andragogika, psychoterapia, socjoterapia, profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, zarządzanie penitencjarne, diagnostyka psychopedagogiczna, prawo rodzinne, prawo karne, interwencja kryzysowa

Gdzie studiować pedagogikę resocjalizacyjną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek pedagogika resocjalizacyjna?

Po studiach:

Absolwenci pedagogiki resocjalizacyjnej znajdują pracę w:

 • placówkach resocjalizacyjnych i profilaktycznych
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • domach dziecka,
 • ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,
 • ośrodkach wsparcia rodzin,
 • sądach,
 • policji,
 • zakładach karnych,
 • straży miejskiej,
 • wojsku jako specjalista ds. wdrażania programów profilaktycznych.

Podobne wpisy