Psychology group of difficult teenagers with specialist

Promocja zdrowia i socjoterapia

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania; historia wychowania; warsztat komunikacji interpersonalnej; dydaktyka ogólna; hospitacje w placówkach oświatowych, ochrony i promocji zdrowia; promocja zdrowia; psychologia rozwoju człowieka; socjologia wychowania; teoria wychowania; diagnostyka psychopedagogiczna; pedagogika społeczna; psychologia społeczna; psychologia zdrowia; socjoterapia; teorie środowisk wychowawczych; zaburzenia rozwoju i zachowania; pedagogika rodziny; pedagogika specjalna; problemy współczesnej kultury i edukacji; przygotowanie do praktyki pedagogiczno-metodycznej; psychologia kliniczna; techniki wspomagania zdrowia; terapia zajęciowa;

Gdzie studiować kierunek promocja zdrowia i socjoterapia?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek promocja zdrowia i socjoterapia?

Po studiach:

Absolwent zdobywa kwalifikacje umożliwiające pracę w:

 • ośrodkach socjoterapii
 • poradniach pedagogicznych i psychoedukacyjnych
 • sanatoriach
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • instytucjach pomocy rodzinie, wspierania rozwoju dziecka
 • placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych
 • zakładach wychowawczych i poprawczych dla nieletnich
 • pogotowiach opiekuńczych
 • ośrodkach pomocy rodzinie
 • domach pomocy społecznej
 • placówkach interwencji kryzysowej
 • centrach rehabilitacji i odnowy biologicznej
 • ośrodkach pomocy postpenitencjarnej
 • zespołach terapeutycznych.

Podobne wpisy