Female Careers Advisor Meeting Male College Student

Andragogika/edukacja ustawiczna

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

psychologiczne koncepcje dorosłości, uczenie się w środowisku pracy, zarządzanie wiedzą, dydaktyka dorosłych, polityka całożyciowego uczenia się w krajach UE, społeczno-ideologiczne konteksty edukacji, edukacja w środowisku lokalnym, elementy gerontologii, pedeutologia, metodyka upowszechniania wiedzy, metodyka doskonalenia zawodowego, metodyka pracy psychologiczno- pedagogicznej z bezrobotnymi, psychologia rozwojowa dorosłych, socjologia pracy, wybrane zagadnienia ekofilozofii, problemy aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych, techniki reklamy, teorie komunikacji, wybrane zagadnienia kultury współczesnej;

Gdzie studiować andragogikę/edukację ustawiczną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek andragogika/edukacja ustawiczna?

Po studiach:

Absolwent może podjąć obowiązki w następujących działach i instytucjach:

  • doradztwo zawodowe
  • biura pośrednictwa pracy
  • ośrodki podnoszenia potencjału jednostki w zakresie autoprezentacji i aktywności zawodowej
  • ośrodki kształcenia ustawicznego
  • urzędy pracy. 

Podobne wpisy