Nurse preparing dropper

Pielęgniarstwo

Pielęgniarki i pielęgniarze to specjaliści z zakresu opieki nad chorymi lub postępowania w zakresie ochrony zdrowia ludności. Rolą osoby pielęgnującej jest pomagać człowiekowi choremu lub zdrowemu, w czynnościach skierowanych na zapewnienie pełnego zdrowia lub powrotu do niego. Kierunek dla osób aktywnych, wytrwałych i oczywiście chcących nieść pomoc człowiekowi w potrzebie. Niezbędne cechy do uprawiania zawodu pielęgniarki to: opiekuńczość i gotowość niesienia pomocy dobroć i empatia, a także bezstronność, spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia.

Pielęgniarstwo określa się jako sztukę działania (profesjonalne pielęgnowanie, sprawne zabiegi pielęgniarskie i celna diagnoza pielęgniarska, skuteczne prowadzenie procesu pielęgnowania podopiecznego), ale pielęgniarstwo to również nauka z zakresu teorii i praktyki opieki nad chorym.

Studia pielęgniarskie

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie nauk medycznych, pielęgniarskich i społecznych, umiejętności pomagania jednostce, rodzinie i grupie społecznej w osiąganiu i utrzymaniu pełni możliwości fizycznych, psychicznych, społecznych w środowisku zamieszkania, pracy i nauczania, umiejętność sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną opartą na zasadach etyki i holistycznego postrzegania człowieka, umiejętność inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnych na rzecz zdrowia.

Gdzie studiować pielęgniarstwo?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek pielęgniarstwo?

Praca w zawodzie pielęgniarza

Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycyny, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach.

Podobne wpisy