Transportation Security Administration! TSA Check Point at the Airport!

Zarządzanie publiczne

Podstawowym celem kierunku studiów zarządzanie publiczne jest dostarczenie wiedzy w dziedzinie funkcjonowania organizacji szeroko rozumianego sektora publicznego. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia jest uwzględnienie specyfiki funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji non-profit. Istotnym przesłaniem kierunku jest założenie, że ma kształcić specjalistów od zarządzania dowolnym obszarem sektora publicznego, społecznego i non-profit. Zarządzanie publiczne to kierunek wzorowany na modelach programów uczelni zagranicznych.

Program studiów

Program kształcenia na zarządzaniu publicznym zakłada przekazanie wiedzy dotyczącej instrumentów wykorzystywanych w procesie zarządzania organizacjami sektora publicznego, nowoczesnych metod służących budowaniu przewag konkurencyjnych jednostek terytorialnych oraz kreowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwiązań w zakresie współpracy administracji publicznej z otoczeniem, a także wykształcenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy w organizacjach sektora publicznego.   

Gdzie studiować zarządzanie publiczne?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek zarządzanie publiczne?

Praca po studiach

Po ukończeniu kierunek zarządzanie publiczne będziesz posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne dla kadr organizacji sektora publicznego i non-profit. Ponadto uzyskana w trakcie studiów wiedza może być również przydatna w pełnieniu mandatów politycznych w administracji publicznej.  

Ważnym sposobem na budowanie ścieżek kariery jest zdobywaniem kwalifikacji na studiach podyplomowych, przede wszystkim podyplomówkach administracyjnych.

Podobne wpisy