Kurobe Dam and rainbow

Rewitalizacja dróg wodnych

Studia na kierunku Rewitalizacja dróg wodnych dają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą, społeczną i techniczną, dotyczącą śródlądowych dróg wodnych wraz ze strefą ich oddziaływania. Słuchacz tego kierunku zdobywa umiejętności z zakresu procesu rewitalizacji dróg wodnych, potrafi rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym, wykonawczym i eksploatacyjnym, dotyczące obiektów technicznych sfery wodnej. Chcesz wiedzieć więcej o tym kierunku?

W trakcie studiów:

Wiedza, jaką student posiądzie w zakresie środowiska abiotycznego (woda, rzeźba, budowa geologiczna, klimat) i biotycznego (flora i fauna) oraz jego ochrony daje możliwość wykształcenia umiejętności prawidłowego zagospodarowania przestrzeni koryt rzek i kanałów, a także ich otoczenia.

Przedmioty w programie kierunku Rewitalizacja dróg wodnych:

 • Matematyka z elementami statystyki
 • Fizyka
 • Ekonomia
 • Prawo wodne
 • Socjologia
 • Grafika inżynierska
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
 • Mechanika techniczna – mechanika płynów
 • Rewitalizacja dróg wodnych
 • Hydrologia ogólna
 • Podstawy meteorologii i klimatologii
 • Flora i fauna wodna
 • Ochrona środowiska wodnego
 • Monitoring środowiska
 • Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
 • Rysunek techniczny i planistyczny
 • Podstawy wiedzy o budownictwie
 • Zabudowa hydrotechniczna rzek i jezior
 • Podstawy budowy statków rzecznych
 • Historia żeglugi śródlądowej
 • Podstawy transportu wodnego i logistyki
 • Zasady nawigacji
 • Podstawy turystyki i rekreacji

Gdzie studiować kierunek rewitalizacja dróg wodnych?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek rewitalizacja dróg wodnych?

Po studiach:

Miejscami, gdzie pracę zdobędą absolwenci kierunku Rewitalizacja dróg wodnych są m.in. przedsiębiorstwa związane z działalnością dróg wodnych, urzędy administracji rządowej i samorządowej o profilu wodnym, organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką dróg wodnych, wydawnictwa, środki masowego przekazu, szkolnictwo.

Podobne wpisy