Praca socjalna

Studia pedagogiczne na specjalności resocjalizacyjnej i penitencjarnej na kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prowadzone są we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Przygotowują absolwentów do pracy z osobami wymagającymi wsparcia w zamkniętych i otwartych zakładach karnych, zakładach poprawczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Praca socjalna to kierunek studiów dla osób nakierowanych na pomaganie innym, pracę z drugim człowiekiem, skupienie się na rozwiązywaniu problemów jednostki, rodziny lub grupy społecznej. Kierunek Praca socjalna jako jedna z części nauk społecznych zajmuje się diagnozowaniem i analizą problemom socjalnym. Studia na kierunku Praca socjalna dotyczą takich problemów współczesnego świata jak: rozwój gospodarczy poprawa standardu życia, marginalizacja i patologia grup społecznych. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry w obszarze pracy socjalnej.
Studiując Pracę socjalną posiądziesz wiedzę filozoficzną, socjologiczną, przyrodniczą, psychologiczną, ekonomiczną i prawną. Kandydat powinien być osobą otwartą na ludzi i ich problemy, potrafiącą zrozumieć i wczuć się w czyjeś położenie oraz skutecznie nakłaniającą do pożytecznych życiowych zmian.

W trakcie studiów na Pracy socjalnej

Studenci zdobywają obszerną wiedzę socjologiczną i psychologiczną potrzebną do zrozumienia mechanizmów kształtujących zachowania ludzi oraz wspierania pożądanych zmian w tych zachowaniach. Wybrane przedmioty nauczania to: psychologia, metodologia badań, propedeutyka nauk społecznych, propedeutyka edukacji, prawo, wprowadzenie do pracy socjalnej, polityka społeczna, patologia życia społecznego, diagnostyka i poradnictwo.

Program studiów na Pracy socjalnej obejmuje przedmioty z zakresu filozofii, socjologii, psychologii, ekonomii, prawa w aspekcie zrozumienia systemu człowiek-środowisko oraz procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne psychiczne i społeczne.

Absolwent Pracy socjalnej

Absolwent po kierunku studiów Praca socjalna będzie posiadać wiedzę i umiejętności do pracy w charakterze pracownika socjalnego, aby mógł dokonywać diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, czy grup społecznych.

Po ukończeniu studiów na kierunku Praca socjalna możesz znaleźć zatrudnienie w:

  • regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
  • powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • placówkach pomocy rodzinie,
  • domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie,
  • jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
  • ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów,
  • zakładach karnych,
  • ośrodkach dla uchodźców,
  • organizacjach pozarządowych.

{educourse_groupList}
{educourse_courseList}


{loadposition virt_banner1}

{educourse id=112|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}

{educourse id=112|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1}
{educourse id=112|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1}
{loadposition virt_banner2right}
{loadposition virt_tags1}
{eduquery_other1}

Podobne wpisy