Rural landscape with agricultural fields

Agrochemia

Kierunek Agrochemia jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączącym w sobie elementy nauk chemicznych oraz nauk rolniczych. Agrochemia ma na celu zwiększenia urodzajności gleby, zwiększenie plonów i poprawy jakości produktów rolnych. Studia są przeznaczone dla osób, które w przyszłości chciały rozpocząć pracę w sektorze rolniczym na stanowsiakch wymagających wiedzy z zakresu chemii, a także sposobów segregowanie odpadów oraz ulepszenie procesów produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. Aby dowiedzieć się więcej na temat agromechemii, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Kształcenie odbywa się w zakresie chemii i biochemii, agroekologii i ochrony środowiska, chemii rolnej, produkcji roślinnej i zwierzęcej, gleboznawstwa, gospodarki odpadami i technologii chemicznej w rolnictwie. W ramach prowadzonych zajęć odbywają się ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne oraz ćwiczenia terenowe, które pozwalają na praktyczne poznanie omawianych na wykładach zagadnień.

Gdzie studiować agrochemię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek agrochemia?

Po studiach:

Absolwent po studiach znajdzie pracę w:
– laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych w obszarze agrochemii,
– w zakładach produkujących substancje i preparaty chemiczne dla rolnictwa,
– instytucjach administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem i środowiskiem przyrodniczym,
– może prowadzić działalność gospodarczą w obszarze styku chemii z rolnictwem.

Podobne wpisy