Ecologic source of energy, green energy

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Ten interdyscyplinarny kierunek pozwala na zdobycie wiedzy technicznej i przyrodniczej, dzięki której bez trudu absolwent będzie rozwiązywał zadania projektowe, wykonawcze czy kierownicze, dotyczące urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz odpadów. Student uczy się łączyć wiedzę z różnych dziedzin badawczych, by sprawnie ocenić ilość powstających odpadów na danym terenie, sposób na ich utylizację czy zaprojektować instalację służącą do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Zainteresowany?

W trakcie studiów:

Moduł z zakresu odnawialnych źródeł energii obejmuje min: technologię pozyskiwania biomasy, technologii i techniki produkcji biopaliw ciekłych i gazowych, układy kogeneracyjne, ekonomikę w energetyce odnawialnej. Moduł z zakresu gospodarki odpadami zawiera treści kształcenia m.in. z: zarządzania środowiskowego, odpadów w produkcji surowcowej i przetwórstwie, odpadów komunalnych i oczyszczalni ścieków, recyklingu materiałowego, logistyki zagospodarowania odpadów i organizacji usług komunalnych, technologii utylizacji odpadów.

Gdzie studiować odnawialne źródła energii i gospodarkę odpadami?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami?

Po studiach:

Absolwent bez trudu znajdzie pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią, w administracji rządowej i samorządowej oraz w doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi lub zagospodarowaniem odpadów.

Podobne wpisy