Wojskoznawstwo

Wojskoznawstwo

Wojskoznawstwo jest kierunkiem przeznaczonym dla tych kandydatów, którzy wykazują duże zainteresowanie wojskiem, na przykład członkowie klubów rekonstrukcji historycznych, pracownicy instytucji zajmujących się ochroną pamięci narodowej lub po prostu pasjonaci historii i wojska. Częścią zakresu przedmiotowego jest też wychowanie fizyczne połączone ze sztukami walki, dlatego potencjalny kandydat powinien być też sprawny fizycznie. Pespektywy zatrudnienia są ogromne, ponieważ wojskoznawstwo bez wątpienia jest kierunkiem interdyscyplinarnym.
Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa

Uczelnie prowadzące kierunek Inżynieria bezpieczeństwa przygotowują absolwentów do rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów z zakresu bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i instalacji, zagrożenia technicznego oraz jego identyfikowania i prognozowania, oceny ryzyka zawodowego, przeciwdziałania wystąpieniu zagrożeń, ograniczenia lub minimalizacji szkód, organizacji systemów ratownictwa. Na tym kierunku kandydatom przyda się znajomość i dobre przyswajanie nauk ścisłych – matematyki, fizyki, chemii i informatyki. Dowiedź się więcej!  Zapraszamy do lektury!
Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ludności i środowiska należy do podstawowych wymogów procesu pracy. Dlatego tak ważna jest wykwalifikowana kadra pracownicza, która będzie szkolić i nadzorować pracowników. Właśnie to daje studiowanie kierunku Inżynieria bezpieczeństywa pracy. Program studiów obejmuje treści ogólne związane z chemią, fizyką, matematyką czy informatyką, a także zagadnienia specjalistyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy, zarządzania jakością czy projektowania systemów bezpieczeństwa. Zapoznaj się z całym artykułem!

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy zdobędziesz wiedzę w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony pracy, czynników wpływających na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz nabycie umiejętności w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy, analizy i oceny ryzyka zawodowego z nimi związanego, jak również w organizowaniu pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki. Jakie zagadnienia są poruszane na zajęciach oraz wykładach?
Technologia bezpieczeństwa wewnętrznego
|

Technologia bezpieczeństwa wewnętrznego

Technologie bezpieczeństwa wewnętrznego to studia skupiające się na wiedzy i praktycznym przygotowaniu w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Studenci tego kierunku powinni charakteryzować się odpornością na sytuacje stresowe, samodzielnością w planowaniu i organizowaniu pracy, a także umiejętnościami podporządkowywania się swoim zwierzchnikom. Warto pamiętać o tym, że studia na kierunku Technologie bezpieczeństwa wewnętrznego są studiami o charakterze interdyscyplinarnym. Jeśli myślisz poważnie o tym kierunku studiów, czytaj dalej!
Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kiedy zastanawiasz się nad kierunkiem bezpieczeństwo wewnętrzne – zastanów się, czy na pewno zdajesz sobie sprawę, co kryje się pod tym obszarem wiedzy. Nie jest to związane z samym bezpieczeństwem zewnętrznym – takie jak operacje wojskowe poza granicami kraju. Mimo, że ich konsekwencje mogą wpływać na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego, np. zagrożenie terrorystyczne. Nie licz także, że będą tutaj tematy związane z szeroko pojętą polityką wewnętrzną. Nawet jeśli zaniedbania w tym obszarze mogą przekładać się na zwiększenie poczucia zagrożenia.

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Sytuacja polityczna w świecie współczesnym, spowodowała konieczność utworzenia kierunków nauczania, które byłyby w stanie odpowiedzieć nna zapotrzebowanie na wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. W programie studiów znajdują się przedmioty, które umożliwią zapoznanie się z szerokim zakresem wiedzy na temat światowych procesów bezpieczeństwa i jego zagrożeń, terroryzmu, roli czynnika militarnego we współczesnym świecie, międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań polityki bezpieczeństwa.