Police car on the street

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kiedy zastanawiasz się nad kierunkiem bezpieczeństwo wewnętrzne – zastanów się, czy na pewno zdajesz sobie sprawę, co kryje się pod tym obszarem wiedzy. Nie jest to związane z samym bezpieczeństwem zewnętrznym – takie jak operacje wojskowe poza granicami kraju. Mimo, że ich konsekwencje mogą wpływać na poziom bezpieczeństwa wewnętrznego, np. zagrożenie terrorystyczne. Nie licz także, że będą tutaj tematy związane z szeroko pojętą polityką wewnętrzną. Nawet jeśli zaniedbania w tym obszarze mogą przekładać się na zwiększenie poczucia zagrożenia.

Tak naprawdę w przypadku zagrożenia wewnętrznego liczą się elementy oraz relacje między nimi: samo zagrożenie – na czym ono polega, jak bardzo ono zagraża (czyli jego obiektywny poziom) oraz jak bardzo boją się go mieszkańcy danego obszaru (czyli obiektywne poczucie zagrożenia). Studia na danym kierunku można uznać za wartościowe, jeśli dotyczą każdego z tych obszarów wiedzy i umiejętności.

W przypadku programu studiów ważne, aby uczelnia zwracała odpowiednią uwagę na trzy elementy składające się na bezpieczeństwo wewnętrzne oraz na związki pomiędzy nimi. Po pierwsze – na rodzaje i istotę zagrożeń dla spokoju i ładu państwowego związanego z czynnikami wewnątrz jego struktury. Po drugie – na poziom bezpieczeństwa, czyli obiektywnie mierzony jego stan oraz możliwość ataku, katastrofy czy akcji o podobnych skutkach oraz zachowanie się organów państwa w danej sytuacji. Wreszcie na wyobrażenia obywateli na temat owych niebezpieczeństw, ich poczucie zagrożenia – które nie zawsze jest odpowiednie do jego faktycznego rodzaju i natężenia.

Wybierając studia zwróć uwagę na współpracę uczelni z instytucjami – takimi jak policja, straż pożarna oraz organizacje pozarządowe. Ważna będzie możliwość aktywności studentów – np. sportowa w obszarze sztuk walki czy strzelectwie. Warto też zwrócić uwagę na infrastrukturę uczelni, taką jak hale sportowe i treningowe czy dostęp do nowoczesnego sprzętu (np. na zajęciach z kryminologii). Rzecz jasna nie spodziewaj się rzeczywistości z serialu CSI, ale jeśli cała infrastruktura jaką dysponuje uczelnia to jedynie wynajęta sala i wykładowca z długopisem – może jednak warto wybrać ten kierunek na innej.

W trakcie studiów

Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możesz oczekiwać, że przedmioty na poziomie ogólnym będą dotyczyły nie tylko możliwych zagrożeń w przypadku pokoju i wojny, ale i różnych aspektów prawa, zarządzania i nauk społecznych oraz stosunków międzynarodowych. Na poziomie przedmiotów kierunkowych będziesz analizował rodzaje możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, uczył się jak im zapobiegać oraz jak radzić sobie z ich następstwami.

Na poziomie najbardziej podstawowym będziesz podczas studiów analizować, czym jest bezpieczeństwo, jak jego rozumienie zmieniało się w ciągu wieków. Będziesz też analizować, czy w czasach postępującej globalizacji, współpracy międzynarodowej i ponadnarodowej można oddzielić bezpieczeństwo wewnętrzne od zewnętrznego. A jeśli tak, to na podstawie jakich kryteriów je rozróżnić.

Zdecydowana większość treści kształcenia będzie związana z obszarem wiedzy kierunkowej związanej z bezpieczeństwem wewnętrznym. Tutaj możesz spotkać się z dwoma rodzajami zagrożeń – ze strony innych ludzi oraz ze strony przyrody i wytworów cywilizacji. Pierwsze z nich związane jest z celową działalnością – to związane z przestępczością. Zatem będziesz zgłębiać wiedzę związaną z kryminologią, kryminalistyką, zwalczaniem przestępczości, ochroną osób, mienia, obiektów i obszarów, ochroną danych osobowych i informacji niejawnych oraz jedną z plag najbardziej dotykających poczucie bezpieczeństwa – zagrożeniem terrorystycznym i jego zwalczaniem. Drugi z obszarów wiedzy związany jest z działaniami człowieka nie będącymi z założenia przestępstwem – np. konsekwencjami bezrobocia czy bezdomności. Będziesz wiec zgłębiać tematykę bezpieczeństwa społecznego, bezpieczeństwa społeczności lokalnych i kształtowania bezpiecznych przestrzeni. Trzeci z obszarów zagrożeń to klęski żywiołowe oraz ewentualne zdarzenia o charakterze wypadku niezawinionego przez człowieka – np. katastrofy komunikacyjnej. W tym przypadku ważne będą treści związane z bezpieczeństwem w komunikacji powszechnej i transporcie oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Ważne treści ogólne związane są z postrzeganiem niebezpieczeństw w aktualnej sytuacji prawnej, przepisów oraz podmiotów zgodnie z prawem zaangażowanych w politykę bezpieczeństwa wewnętrznego. Wiedza z obszaru nauk społecznych związana jest z elementami psychologii i socjologii pozwalającymi zobaczyć jednostkę ludzką w zagrożeniu oraz jej oddziaływanie z innymi ludźmi. To, jak zachowują się w reakcji na zagrożenie, jak radzą sobie z konfliktami oraz jak można na nich oddziaływać, aby zachowywali się w sposób właściwy do danego zagrożenia. Z kolei treści nauczania związane z zarządzaniem wchodzą w umiejętności zarządzania zarówno strukturami formalnymi (takimi jak sztaby zarządzania kryzysowego), jak i nieformalnymi (jak umiejętność współpracy w sytuacjach ze spontanicznymi grupami obywateli). Wreszcie kształcenie w obszarze stosunków międzynarodowych będzie skupiać się na możliwej współpracy z podmiotami zajmującymi się bezpieczeństwem wewnętrznym w Unii.

Całość poznawanej wiedzy spina tematyka praw człowieka i etyki zawodowej funkcjonariuszy służb państwowych – tak, aby wypełniając zadania po zakończeniu studiów potrafić postępować zgodnie ze współczesnymi standardami funkcjonariusza aparatu państwa lub urzędnika państwowego.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne?

Po studiach

Najbardziej oczywista droga zawodowa dla absolwenta studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne związana jest z pracą w resortach siłowych – takich jak policja, straż pożarna czy służba więzienna oraz administracji państwowej i samorządowej związanej z szeroko pojmowanym zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi. Każdy absolwent powinien umieć rozpoznać i ocenić stan bezpieczeństwa oraz podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiegać mu, kontrolować jego przebieg i zapobiegać skutkom zagrożeń. Zdobyta na uczelni wiedza powinna przydać Ci się do realizacji takich zadań.

Podobne wpisy