Ancient Temple Greek Ruins Acropolis

Filologia klasyczna

Filologia klasyczna to kierunek dla humanistów z pasją. Charakter studiów i zakres wiedzy z nimi związany to istny żywioł dla tych, którzy pasjonują się merytoryczną dyskusją o sztuce i literaturze klasyków, a szczególnie dla tych, którzy umiłowali starożytne dziedzictwo kulturowe. Na studiach bada się w oryginale dzieła literatury klasycznej, czyli wszystko to, co złożyło się na powstanie kultury europejskiej w jej obecnym kształcie. Filologia klasyczna zajmuje się również badaniem języków klasycznych, czyli greki i łaciny. Zainteresowany?

W trakcie studiów

Studenci zyskują znajomość obu języków klasycznych, greki oraz łaciny. Student powinien osiągnąć taki stopień znajomości tych języków, który umożliwiałby mu samodzielną lekturę oryginalnych tekstów greckich i łacińskich, a także zdobyć podstawową wiedzę w zakresie literatury, historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. Program studiów obejmuje następujące treści kształcenia:

  • naukę od podstaw obu języków klasycznych, przede wszystkim w zakresie fleksji, składni i leksyki,
  • kształcenie w zakresie językoznawstwa, obejmujące takie zagadnienia, jak opis języka (greckiego i łacińskiego) przede wszystkim na płaszczyźnie fonetycznej, morfologicznej i syntaktycznej, historyczny rozwój języka (na przykładzie języka łacińskiego), a także podstawowe wiadomości dotyczące terminologii językoznawczej, historii językoznawstwa i wybranych współczesnych teorii językoznawczych,
  • kształcenie w zakresie literaturoznawstwa, obejmujące historię literatury greckiej i rzymskiej, lekturę najcelniejszych dzieł literackich, reprezentujących najważniejsze uprawiane w starożytności gatunki literackie, a także podstawowe pojęcia z zakresu literaturoznawstwa i metodologii interpretacji dzieła literackiego,
  • kształcenie w zakresie historii i kultury, obejmujące podstawowe wiadomości dotyczące historii i kultury duchowej i materialnej starożytnej Grecji i Rzymu.

Gdzie studiować filologię klasyczną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek filologia klasyczna?

Po studiach

Studia Filologii klasycznej mogą też być cennym uzupełnieniem wykształcenia dla studentów innych kierunków, którzy wybiorą filologię klasyczną jako drugi kierunek. Dotyczy to szczególnie polonistów, historyków, filozofów i teologów. Zajęcia prowadzone w ramach studiów filologii klasycznej przygotowują do pracy dziennikarskiej, nauczycielskiej, translatorskiej, do pracy w wydawnictwach i archiwach oraz w instytucjach oświatowych i kulturalnych.

Podobne wpisy