Doctor and receptionist at reception in a hospital

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne to nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji. W jej zakres wchodzi zapobieganie chorobom, przedłużanie życia, promowanie zdrowia i aktywności fizycznej, kontrola chorób zakaźnych, edukacja dotycząca zasad higieny osobistej oraz tworzenie takich społecznych mechanizmów, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia. Specjalistę ds. zdrowia publicznego powinny charakteryzować poczucie odpowiedzialności, świadomość własnych czynów, silne poczucie zaangażowania, umiejętność nawiązywania kontaktów.

Czego nauczysz się na Zdrowiu publicznym?

Studia obejmują podstawy nauk społecznych, demografii, epidemiologii, prawa, ekonomii i zarządzania, zagadnienia promocji zdrowia, systemów opieki społecznej, polityki zdrowotnej państwa i Unii Europejskiej w obszarze zdrowia publicznego.

Student zdobywa umiejętności w zakresie:

  • rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka,
  • zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacji,
  • rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia zbiorowości ludzi,
  • realizowania ustawowych kontroli i ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym,
  • komunikowania wyników ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego jednostkom nadrzędnym,
  • gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości,
  • realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej,
  • wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,
  • gromadzenia danych dotyczących ekonomiki i zarządzania ochrony zdrowia w środowisku lokalnym oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa obcojęzycznego.

Gdzie studiować zdrowie publiczne?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek zdrowie publiczne?

Gdzie znajdziesz pracę?

Absolwent kierunku Zdrowie publiczne to kompetentna osoba do zajmowania kierowniczych stanowisk w zakresie zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej i instytucjach państwowych, samorządowych, publicznych i niepublicznych, zajmujących się realizowaniem świadczeń zdrowotnych oraz promocją i ochroną zdrowia. Dotyczy to instytucji szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i centralnego. Osoba po takich studiach może pracować w Państwowych Inspekcjach Sanitarnych, wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w szkołach promujących zdrowie czy szkolnictwie specjalnym, może rozwijać swoją karierę w firmach farmaceutycznych. Absolwenci Zdrowia publicznego są poszukiwani przez organizacje pozarządowe i instytucje zajmujące się pomocą społeczną, mogą także uruchamiać własne zakłady zdrowotne po uzyskaniu zezwoleń. Mogą także prowadzić badania naukowe w dziedzinie Zdrowia publicznego.

Podobne wpisy