Beautiful ancient monuments in Pisa at summer

Ochrona dóbr kultury

Jest to nowoczesne połączenie historii sztuki z zasadami sporządzania dokumentacji zabytków, problemami ochrony dóbr kultury i wystawiennictwem oraz podstawowymi zagadnieniami ekonomii i zarządzania. Studia mają na celu wykształcenie osoby, które będą profesjonalnie gospodarować finansami instytucji muzealnych lub prywatnych galerii artystycznych. Studia na tym kierunku powinny przygotować do sprawnego poruszania się w dziedzinach takich jak: zabytkoznawstwo, konserwatorstwo, muzealnictwo, kształtowanie i ochrony krajobrazu kulturowego oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.

W trakcie studiów:

Student w trakcie swojej edukacji uczy się dostrzegać i opisywać związki między różnymi dziedzinami sztuki oraz definiować ich specyfikę, interpretować zjawiska społeczne związane z dziedzictwem kulturowym, orientować się w zakresie form instytucjonalnych i organizacyjnych ochrony dóbr kultury. Ważną kwestią jest też nauczenie się pracy zespołowej oraz samodzielnego rozwiązywania problemów.

Przykładowe przedmioty to: Historia sztuki powszechnej, Konserwatorstwo, Filozofia, Ikonografia sztuki, Prawna ochrona zabytków, Rysunek odręczny, Fotografia.

Gdzie studiować ochronę dóbr kultury?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek ochrona dóbr kultury?

Absolwent może pracować w:

  • placówkach muzealnych i galeriach sztuki,
  • domach aukcyjnych,
  • służbach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim,
  • instytucjach public relation,
  • fundacjach działających na rzecz dziedzictwa kulturowego,
  • samorządach różnego szczebla – kreowanie i organizowanie ochrony dziedzictwa kulturowego
  • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Podobne wpisy