Blackboard with math lesson written on it

Matematyka teoretyczna

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

elementy logiki i teorii mnogości, analiza matematyczna, algebra, topologia, algebra liniowa z geometrią, rachunek prawdopodobieństwa z elementami statystyki, równania różniczkowe zwyczajne, analiza funkcjonalna, elementy informatyki, funkcje analityczne, wybrane oprogramowanie matemat., analiza rzeczywista i zespolona, geometria różniczkowa, analiza na rozmaitościach, algebra abstrakcyjna, metody numeryczne, teoria grafów, optymalizacja, modelowanie matematyczne;

Gdzie studiować matematykę teoretyczną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek matematyka teoretyczna?

Po studiach:

Absolwent matematyki teoretycznej jest gotów podjąć stanowisko nauczyciela na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim. Zazwyczaj jest to jednak punkt wyjścia dla dalszego kształcenia w dziedzinie matematyki i różnych związanych z nią specjalnościach.

Podobne wpisy