Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami

Wiedza i umiejętności nabyte w tej dziedzinie przygotują absolwenta do profesjonalnego zarządzania i obrotu nieruchomościami. Będąc jedną z nauk z zakresu studiów ekonomicznych pozwoli rozwinąć zdolności strategicznego planowania i finansowej analizy w gospodarce nieruchomościami publicznymi i prywatnymi. Oferta programowa obejmuje szeroki wachlarz przedmiotów z zakresu budownictwa i urbanistyki oraz rzeczoznawstwa majątkowego. Edukacja na zarządzaniu nieruchomościami przysposabia do pośrednictwa w obrocie majątkami, prowadzenia ich ewidencji i wyceny, załatwiania kwestii spornych w handlu nieruchomościami. Zarządca nieruchomości zadbać musi o utrzymanie jak najlepszego stanu majątków oraz kontrolować ich obieg na rynku.
.

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

W skład zarządzania kryzysowego wchodzą przedsięwzięcia organizacyjne, logistyczne i finansowe, które należy stosować żeby zapobiegać powstawaniu sytuacji kryzysowych. Jest to między innymi zapewnienie sprawności struktur decyzyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania, ciągła gotowość sił i środków do podjęcia działań oraz sprawne reagowanie. Zarządzanie kryzysowe to nie tylko zapobieganie, ale również radzenie sobie ze skutkami zaistniałych sytuacji.
.

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe to przede wszystkim analizowanie sytuacji na rynku towarów i usług, a także przygotowywanie strategii sprzedaży i promocji w oparciu o bogatą wiedzę dotyczącą procedur i narzędzi menedżerskich. Znajomość warunków makro- i mikroekonomicznych gospodarki rynkowej pozwala w znacznym stopniu przewidzieć zachowania klientów i sprzedawców, a co za tym idzie popyt i podaż. Studia z zakresu zarządzania marketingowego to przyswajanie sobie umiejętności  wnikliwej analizy bieżącej sytuacji i wyciągania z niej wniosków i prognoz, tworzenia adekwatnych planów biznesowych i praktycznych kalkulacji w sferze finansowej.
.

Public relations i dziennikarstwo

Public relations i dziennikarstwo

Cechą nieodłączną współczesnych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji jest świadome kreowanie swojego wizerunku w interakcjach ze środowiskiem partnerów i odbiorców. Zdolność łączenia bogatej teorii z konstruktywną praktyką wywiera wpływ na efektywne stymulowanie poziomu konkurencyjności na rynku gospodarczym i w społeczeństwie. Ponadto, umiejętne wykorzystanie potencjału, jaki posiadają wolne media, zwane również „czwartą władzą”, jest jednym z głównych atutów dobrego spejalisty w tej dziedzinie.
.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Umiejętność zarządzania ludzkim kapitałem to ważny element wykształcenia kadry zarządzającej. Nowatorskie podejście do zagadnienia strategicznego sterowania przedsiębiorstwami różnych sektorów gospodarki polega na przeniesieniu punktu ciężkości ze sfery produkcyjno – technologicznej na sferę zasobów niematerialnych. Zarządzanie zasobami ludzkimi z powodzeniem można nazwać czynnikiem konkurencyjności firm, które w dobie globalizacji działalności gospodarczej nastawione są na wzmaganie intelektualnego potencjału, zwłaszcza osób na ważnych stanowiskach sterujących rozwojem przedsiębiorstwa lub instytucji. Dla realizacji zbalansowanej polityki personalnej niezbędne są umiejętności strategicznego zarządzania, organizacji i przewodzenia grupom pracowniczym. Zarządzanie zasobami ludzkimi to profil nie tylko dla absolwentów szkół średnich, to także oferta dla doświadczonych pracowników oraz kierowników firm pragnących podnieść swoje kwalifikacje, wyjść naprzeciw wymaganiom, które stawia przed nimi zajmowane stanowisko, czy też zwyczajnie zmienić swój profil zawodowy.
.

Zarządzanie mediami

Zarządzanie mediami

Celem tych studiów jest wprowadzenie w zagadnienia związane z funkcjonowaniem mediów i ich rolą we współczesnym społeczeństwie, dostarczenie praktycznych umiejętności wykorzystywania środków komunikowania społecznego oraz kształtowanie analitycznej postawy wobec przekazów medialnych. Zarządzanie mediami dostarcza studentowi niezbędnej wiedzy i umiejętności do pracy na stanowisku menedżera w sektorze medialnym.
.

Zarządzanie kulturą

Zarządzanie kulturą

W związku z urynkowieniem działalności kulturalnej rozwinęło się zapotrzebowanie na specjalistów o rozległej wiedzy marketingowej oraz zdolnościach organizacyjnych i strategicznego planowania w kulturze.
Studia o profilu zarządzanie kulturą przeznaczone są głównie dla studentów kierunków humanistycznych i artystycznych, pragnących ponadto poszerzyć swoją wiedzę o wiadomości z zakresu  zasad organizacji i metod zarządzania instytucjami zwiazanymi z kulturą i sztuką.
Studenci mogą również nabyć praktyczne umiejętności związane z organizacją imprez masowych i kameralnych, a także prowadzeniem przedsięwzięc w sferze twórczości nieprofesjonalnej.
.

Zarządzanie informacją

Zarządzanie informacją

Studia z zakresu zarządzania informacją to oferta adresowana do osób, które chcą profesjonalnie zająć się problematyką zastosowania nowoczesnych technologii w sferze gospodarowania informacją. Umiejętność poruszania się wśród nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych to przede wszystkim sprawniejsza organizacja i przekazywanie zasobów danych i wiedzy, a także trafne identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb informacyjnych społeczeństwa. Jest to nowatorskie podejście do transmisji informacji podparte wiedzą z dziedziny psychologii i informatyki, a postępująca metodologizacja profilu zapewnia wysokie standardy kształcenia.
.

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością

Każda działalność w tej dziedzinie jest realizowana z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. Jakość w przedsiębiorstwie to nie tylko nowoczesne maszyny, piękne budynki czy renoma. Ogromnie ważnym elementem jest zaangażowanie, samokontrola i stałe podnoszenie kwalifikacji przez pracowników. Studia te pozwalają na pozyskanie wiedzy w zakresie projektowania, budowy i wdrażania rozwiązań systemowych dotyczących znormalizowanych systemów zarządzania.
.

Marketing

Marketing

Sukcesem organizacji jest zaspokojenie potrzeb klienta oraz osiągnięcie zysków niezbędnych do jej funkcjonowania i rozwoju. O tym jak to najlepiej pogodzić, uczą się studenci marketingu. Studia te kształtują umiejętności praktycznego działania i strategicznego myślenia o funkcjonowaniu organizacji w kategoriach klientów, rynków i konkurentów.
.