Sewage treatment plant

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska to jedna z dziedzin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska naturalnego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania, a w przypadku dewastacji środowiska zmierzające do przywrócenia równowagi. Jest to dyscyplina, nastawiona na rozwiązywanie konkretnych problemów za pomocą środków technicznych i biologicznych. Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że cechą niezbędną jest wyobraźnia i twórcze myślenie.

Technicznie o środowisku

Studia na kierunku Inżynieria środowiska swoim zakresem obejmują takie zagadnienia i kierunki poznawcze, jak: unieszkodliwianie ścieków i odpadów, meliorację, ogrzewnictwo i klimatyzację, ochronę powietrza, monitoring i ochronę środowiska (inżynieria ekologiczna), energetykę. Inżynierowie środowiska poszukują najkorzystniejszych relacji w układzie człowiek-przemysł-przyroda.

Kierunkowymi przedmiotami na kierunku Inżynieria środowiska są: technologie środowiskowe, technika cieplna, mechanika i wytrzymałość materiałów, mechanika płynów, podstawy geodezji i kartografii, materiałoznawstwo, budownictwo i konstrukcje inżynierskie, geologia i hydrologia, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, urbanistyka i planowanie przestrzenne, geometria wykreślna i grafika inżynierska.

Gdzie studiować inżynierię środowiska?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek inżynieria środowiska?

Gdzie może pracować inżynier środowiska

Praca po tym kierunku wymaga dokładności i odpowiedzialności. Ważną cechą jest umiejętność postępowania z ludźmi oraz umiejętność organizowania pracy sobie i innym osobom. Absolwent studiów na kierunku Inżynieria Środowiska jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie budowy i eksploatacji obiektów ochrony środowiska, w tym: stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych oraz zakładów unieszkodliwiania odpadów.

Absolwenci kierunku Inżynieria środowiska znajdują pracę w:

  • biurach projektowych,
  • przedsiębiorstwach wykonawczych,
  • zakładach komunalnych,
  • zakładach utylizacji i oczyszczalniach ścieków,
  • gazowniach,
  • ośrodkach badań i kontroli środowiska,
  • nadzorze inwestycyjnym, eksploatacji i utrzymaniu ruchu.

Podobne wpisy