Finger pointing on globe

Geografia

Geografia należy zarówno do nauk przyrodniczych (geografia fizyczna) oraz do nauk społeczno-ekonomicznych (geografia społeczno-ekonomiczna). Ma zatem dwa przedmioty badań: środowisko naturalne oraz człowiek i jego działalność. To kierunek studiów dla ludzi, którzy interesują się przyrodą, lubią podróże i zajęcia w terenie, są wnikliwymi obserwatorami zjawisk natury, jak i tych społeczno-gospodarczych. Na kierunku Geografia studenci kształceni są w zakresie podstawowych dyscyplin geograficznych, rozszerzonych o podstawy nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych.

Czego uczą się studenci Geografii?

Program kształcenia obejmuje kanon podstawowych przedmiotów geograficznych (geomorfologia, hydrologia, meteorologia i klimatologia, geografia ekonomiczna, geografia społeczna, geografia polityczna i geografia regionalna), grupę przedmiotów pokrewnych (astronomiczne podstawy geografii, geologia, geofizyka i geochemia, kształtowanie i ochrona środowiska) oraz uzupełniających (matematyka, podstawy socjologii, statystyka w geografii). Podstawowymi formami zajęć są wykłady i ćwiczenia oraz zajęcia o charakterze seminariów i konwersatoriów. Ponadto specyficzną dla kierunku formą kształcenia są przedmiotowe i regionalne ćwiczenia terenowe.

Gdzie studiować geografię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek geografia?

Absolwenci znajdują pracę jako:

  • eksperci w ośrodkach badawczych, urzędach statystycznych,
  • nauczyciele geografii i przedmiotów pokrewnych – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej,
  • specjaliści w administracji państwowej i samorządowej,
  • doradcy w dziedzinie planów zagospodarowania przestrzennego,
  • doradcy w dziedzinie gospodarki, ochrony środowiska,
  • specjaliści w instytucjach zajmujących się gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludzi oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej.

Podobne wpisy