Construction with construction cranes

Budownictwo

Budownictwo to działalność człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, ale też dziedzina, która zajmuje się ich rozbiórką, np. w sytuacjach gdy budynki nie spełniają wymagań technicznych bądź zajmują miejsce kolejnej budowli. Wyróżnia się budownictwo wodne i lądowe. Budownictwo to jeden z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych. Kierunek studiów budownictwo adresowany jest do osób posiadających zainteresowania i predyspozycje techniczne. Kandydat na Budownictwo powinien umieć rysować i nie mieć problemów z widzeniem przestrzennym.

Student powinien pamiętać o tym, że aby otrzymać uprawnienia budowlane i pracować na budowie musi poddać się tzw. badaniom wysokościowym, sprawdzającym zmysł równowagi i wykrywającym istniejący lęk wysokości. Studia na Budownictwie zaplanowane są w taki sposób, aby wyposażyć studentów w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje, dzięki którym będą mogli w przyszłości sprostać wysokim wymogom stawianym współczesnej kadrze inżynierskiej.

W trakcie studiów

Student w czasie nauki na Budownictwie nabędzie wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, będzie przygotowany do twórczej pracy w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania procesów budowlanych i zarządzania nimi m.in. z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej. Studia Budownictwa poświęcone są opanowaniu wiedzy i kształceniu umiejętności w zakresie projektowania, wykonawstwa, remontów, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi. Studenci na kierunku Budownictwo zajmują się także badaniem podstawowych materiałów budowlanych, wytrzymałości materiałów, posługiwania się instrumentami pomiarowymi, zasad rysunku technicznego, wymogów prawnych projektowania dróg, mostów czy budynków. 

Gdzie studiować budownictwo?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek budownictwo?

Po studiach

Absolwent kierunku Budownictwo jest przygotowany do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowaniu produkcji elementów budowlanych i nadzoru wykonawstwa budowlanego. Może podjąć pracę w przedsiębiorstwach wykonawczych, biurach projektowych realizujących inwestycje z zakresu budownictwa, wytwórniach materiałów budowlanych, nadzorze budowlanym, przemyśle materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem, placówkach naukowo-badawczych.

Podobne wpisy