Professional medical rescuer bending over a car accident victim lying on a stretcher

Ratownictwo medyczne

Ratownik medyczny jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej, który jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych, szczególnie w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Jego zadaniem jest udzielanie sprawnej, szybkiej i profesjonalnej pomocy ratowniczej osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone. Podczas studiów na kierunku ratownik medyczny zapoznaje się z wiedzą ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzą specjalistyczną i umiejętnościami z zakresu nauk medycznych – w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych.

Studiowanie Ratownictwa medycznego

Na tym kierunku poznasz budowę oraz funkcjonowanie organizmu ludzkiego, a także mechanizmy chorób i dysfunkcji poszczególnych układów. W ten sposób zrozumiesz kliniczne aspekty chorób oraz stanów zagrażających życiu. Będziesz też wiedzieć jakie działania ratunkowe podejmować w postępowaniu przedszpitalnym. Ratownictwo medyczne jest dziedziną obejmującą wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk medycznych. Zajęcia kliniczne są ukierunkowane na praktyczną naukę czynności reanimacyjnych. Ratownika medycznego musi cechować odwaga, zdecydowanie, gotowość do podjęcia walki o ludzkie zdrowie i życie, umiejętność postępowania z ludźmi, współdziałania z partnerami, działania w stresie oraz szybkość działania.

Przykładowe przedmioty na kierunku: biofizyka, biochemia, propedeutyka prawa, socjologia, psychologia, zdrowie publiczne, higiena i epidemiologia, anatomia, fizjologia, patofizjologia, biologia i mikrobiologia, pierwsza pomoc, farmakologia, toksykologia, dydaktyka, metodologia badań, kwalifikowana pierwsza pomoc, medycyna ratunkowa, medyczne czynności ratunkowe, metodyka nauczania pierwszej pomocy, choroby wewnętrzne, medycyna katastrof, chirurgia, pediatria, neurologia, traumatologia narządów ruchu, intensywna terapia, medycyna sądowa, psychiatria, położnictwo i ginekologia.

Gdzie studiować ratownictwo medyczne?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek ratownictwo medyczne?

Praca dla ratowników medycznych

Absolwent będzie przygotowany do pracy między innymi w:

  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających,
  • Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego,
  • powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
  • strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
  • charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości,
  • służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych,
  • charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

Podobne wpisy