city

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna łączy nauki geograficzne z elementami ekonomii, nauk społecznych, inżynierii, zarządzania i prawa. Gospodarka przestrzenna integruje dziedziny nauk ekonomicznych z wybranymi dyscyplinami nauk technicznych, m.in. z urbanistyką i architekturą. Studia w tej dziedzinie mają doprowadzić do racjonalnego wykorzystania przestrzeni w zakresie zgodnym z potrzebami społeczeństwa. Do najważniejszych cech studenta Gospodarki przestrzennej powinny należeć: wyobraźnia przestrzenna, zdolności techniczne, a także sprawny wzrok. Zapraszamy do lektury!

Celem studiów z gospodarki przestrzennej jest ochrona określonych wartości przestrzeni oraz racjonalne ich kształtowanie, poprzez stymulowanie procesów gospodarczych. Działania ochronne obejmują dążenie do zachowania równowagi pomiędzy elementami naturalnymi środowiska, a szeroko rozumianymi wytworami działalności ludzkiej (tj. cywilizacją, np. układem osadniczym, infrastrukturą, obiektami gospodarczymi).

Czego nauczę się na Gospodarce przestrzennej?

Na Gospodarce przestrzennej przekazywany jest zasób wiedzy teoretycznej i merytorycznej działania w zakresie planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, gospodarki miejskiej, programowania rozwoju regionalnego i lokalnego, współdziałania administracji rządowej i samorządowej, funkcjonowania gospodarki regionalnej i samorządowej. Na studiach Gospodarka przestrzenna możesz spodziewać się też takich przedmiotów jak: matematyka, ekonomia, geografia ekonomiczna, rysunek techniczny i planistyczny, prawoznawstwo, grafika inżynierska, fizyka, planowanie przestrzenne, geodezja i kartografia, kształtowanie i ochrona środowiska.

Gdzie studiować gospodarkę przestrzenną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek gospodarka przestrzenna?

Absolwenci Gospodarki przestrzennej mogą pracować w:

 • zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • pracowniach projektowych,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju,
 • agencjach nieruchomości,
 • firmach konsultingowych i doradczych,
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • instytucjach i agencjach Unii Europejskiej,
 • firmach biznesowych.

Podobne wpisy