Trading business woman using stock market exchange app on mobile phone - Bitcoin, global economy

Ekonomia

Ekonomistą nazywamy ściśle pojętą ekonomią teoretyczną, zwykle tematyką makroekonomii. Znajdziemy w tym gronie np. specjalistów od ekonometrii, ekonomii matematycznej czy teorii wyboru publicznego. Czasami nazywamy ekonomistą po prostu osobę wykonującą jeden z zawodów ekonomicznych, zajmujących się np. księgowością, bankowością, i finansami, a nawet towaroznawców, managerów lub marketingowców. Ekonomia jest dziedziną przyszłościową, perspektywiczną, dlatego przed wyborem studiów warto wziąć ją pod uwagę. Jeśli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy do lektury!

Czego nauczysz się na studiach ekonomicznych?

Duża część treści podstawowych to poznawanie poszczególnych dziedzin ekonomii – zarówno w kontekście mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym. Makroekonomia to spojrzenie na gospodarkę rynkową z poziomu aktywności jego podstawowych podmiotów – producenta i konsumenta, czyli np. gospodarstw domowych. Będziesz więc zajmować się takimi pojęciami, jak rynek, ceny czy konkurencja, optymalizacja decyzji gospodarczych czy monopol. Całość tej wiedzy sprowadza się do tego, jak zachowują się poszczególni uczestnicy gry rynkowej i dlaczego postępują tak, a nie inaczej. W przypadku wiedzy na temat podstaw makroekonomii będziesz analizować procesy gospodarcze z punktu widzenia gospodarki narodowej i globalnej. Poznasz różne teoretyczne koncepcje ekonomiczne mówiące o tym jak państwa i różne instytucje (takie jak banki) mogą oddziaływać na gospodarkę i jakie niesie to za sobą konsekwencje.

Drugi obszar wiedzy ekonomicznej wchodzi w specjalistyczne dziedziny ekonomii. Analizując podstawowe koncepcje i metody zarządzania dowiesz się jak funkcjonują przedsiębiorstwa i organizacje, jakie występują w nich struktury i jak można nimi zarządzać, czyli jak przebiega proces decyzyjny. Ważną częścią tych zagadnień makroekonomicznych będzie wiedza na temat analizy ekonomicznej. Podczas studiów ekonomicznych dowiesz się w jaki sposób to robić – jakimi metodami i technikami analitycznymi, a także jak ich wyniki wykorzystywać przy podejmowaniu decyzji biznesowych. W szczególny sposób poznasz obszar rachunkowości czyli księgowania oraz analizy sytuacji majątkowej i finansowej. Wtedy przy przy podejmowaniu decyzji zarządczych będziesz w stanie kompetentnie wykorzystywać także wiedzę rachunkową.

W przypadku makroekonomii zdobędziesz wiedzę zarówno na temat polityki gospodarczej, jak i społecznej. Pierwsza z nich opisuje relacje między państwem, a rynkiem we współczesnych gospodarkach, w tym systemów fiskalnych i podatkowych różnych krajów. Z kolei polityka społeczna to analiza działań państwa i organizacji społecznych w takich obszarach, jak ubezpieczenia społeczne, zabezpieczenie emerytalne, opieka społeczna czy działania na rzecz walki z bezrobociem.

Wreszcie ostatni obszar wiedzy przyswajanej podczas studiów ekonomicznych dotyczy nauk pomocniczych przyczyniających się do badań ekonomicznych – z obszaru ścisłych i społecznych. Powiedzmy sobie szczerze – pod tym względem niekwestionowaną królową wiedzy pozaekonomicznej pozostaje matematyka. Na pewno nie mają szans na studiach ekonomicznych osoby, które odczuwają do niej wstręt. Trzeba sobie przyswoić te jej elementy, które przydają się do jako narzędzia do analiz zjawisk i procesów ekonomicznych np. rachunek różniczkowy, rachunek całkowy czy macierze. Z kolei zdobywając wiedzę o statystyce opisowej dowiesz się jak zdobywać, analizować oraz prezentować i interpretować dane statystyczne w sposób najbardziej właściwy do specyfiki badanego problemu.

Klamrą spinającą wiedzę makro i ekonomiczną będzie z kolei kształcenie w zakresie prawa. Tego, jak bardzo wpływa ono na relacje między konsumentami, a producentami oraz na relacje między wolnym rynkiem, a państwem. Przyda Ci się tutaj przede wszystkim wiedza na temat prawa cywilnego, a także administracyjnego oraz konstytucyjnego.

Gdzie studiować ekonomię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek ekonomia?

Kariera ekonomisty

Po studiach ekonomicznych otwierają się przed Tobą dwie ścieżki kariery zawodowej – albo wejście w gospodarkę jako badacz, albo jej współtwórca.

Pierwsza droga to poświęcenie się teorii ekonomii, analizom procesów gospodarczych. Oznacza to najczęściej pracę naukową, ale możesz także pomyśleć o zostaniu analitykiem, komentatorem z pozycji eksperckich, dziennikarzem czy politykiem. Warto w takim przypadku rozglądać się za programem studiów, w którym wyróżniona jest wiedza makroekonomiczna np. na temat ekonomii społecznej czy sektora publicznego, integracji europejskiej czy finansach publicznych.

Druga droga powiązana jest ściśle z wyborem konkretnego programu studiów i wyborem specjalności. W przypadku wyboru kariery urzędnika administracji rządowej i organach państwa urzędach (np. w urzędach skarbowych czy celnych) , administracji samorządowej lub karierze urzędnika unijnego warto pomyśleć także o specjalizacji w makroekonomii. Jeśli natomiast chcesz pracować w podmiotach gospodarczych, lepiej pomyśl o programie studiów kładącym nacisk na mikroekonomię. Studia ekonomiczne przygotują Cię wtedy do pracy na stanowisku operacyjnym w istniejącej już firmie prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz zatrudnienia jako ekonomista w organizacjach pozarządowych.

Możesz skoncentrować się lub też wyspecjalizować się w aktywności w jednym z obszarów gospodarki. Na absolwentów kierunku ekonomia czeka praca między innymi w instytucjach finansowych (banki, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, biura maklerskie, pośrednicy kredytowi), firmach audytorskich i konsultingowych, biurach doradztwa podatkowego i rachunkowych. W zależności od wyboru specjalności możesz też spróbować swych sił w takich sektorach gospodarki, jak e-biznesie, handel i usługi, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, rolnictwo i gospodarka żywnościowa. Wreszcie możesz znaleźć specjalności, które łączą specjalizację w poszczególnych obszarach wiedzy ze specjalizacją w poszczególnych branżach – np. finanse, opodatkowanie i księgowość rolnicza. Jeśli myślisz o własnej działalności gospodarczej, być może warto wybrać specjalność ukierunkowaną na konkretną branżę, przedsiębiorczość gospodarczą, ekonomię menedżerską lub zarządzanie mikrofirmą czy małym i średnim przedsiębiorstwem.

Podobne wpisy