Diverse activism peaceful civil unrest minority marginalized protest social justice injustice change

Antropologia mniejszości narodowych

Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych jest kierunkiem, który łączy elementy programowe z obszaru nauk humanistycznych z elementami nauk ekonomicznych. Na kierunku tym zostaną słuchaczom przybliżone przedmioty z historii, socjologii, etnologii, filologii, pedagogiki, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, prawa, nauki o polityce, nauki o zarządzaniu. Dzięki takiemu interdyscyplinarnemu połączeniu studenci zrozumieją zasady historycznego ukształtowania się oraz funkcjonowania we współczesnym świecie mniejszości narodowych i społeczeństw lokalnych.

W trakcie studiów:

Program studiów na kierunku Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych obejmuje nastepujące zagadnienia:

 • Procesy państwowotwórcze w średniowiecznej Europie
 • Komunikacja społeczna i media
 • Historyczne aspekty funkcjonowania mniejszości narodowych i społeczności lokalnych
 • Wybrane zagadnienia z historii sztuki
 • Regionalizm na gruncie nauk humanistycznych
 • Metody i techniki badań społecznych
 • Konflikty polityczne i religijne w nowożytnej Europie
 • Antropologia fizyczna
 • Antropologia kulturowa
 • Mikrohistoria
 • Socjologia mniejszości kulturowych i etnicznych
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w.
 • Etnografia Polski
 • Komparatystyka cywilizacji
 • Historia wybranego regionu
 • Kształtowanie się współczesnych państw i narodów
 • Etnografia Śląska z elementami folklorystyki
 • Aspekty prawne funkcjonowania mniejszości narodowych i społeczności lokalnych
 • Dziedzictwo kulturowe wybranego regionu
 • Popularyzacja kultur mniejszości narodowych i społeczności lokalnych
 • Religia mniejszości narodowych
 • Samorząd terytorialny i wspólnoty regionalne w Polsce
 • Informatyka

Gdzie studiować antropologię mniejszości narodowych?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek antropologia mniejszości narodowych?

Po studiach:

Miejsca pracy, gdzie absolwent kierunku Antropologia mniejszości narodowych i społeczności lokalnych może szukać zatrudnienia: administracja samorządowa, instytucje kulturalne, placówki oświatowe, instytucje realizujące programy pomocowe w zakresie aktywizowania mniejszości narodowych i społeczności lokalnych, muzea, domy kultury.

Podobne wpisy