Spaying vegetables with water or plant protection products such as pesticides against diseases

Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

Ochrona roślin jest ważnym i niezbędnym elementem technologii produkcji roślinnej. Jej celem jest zapobieganie obniżaniu plonów przez choroby, szkodniki i chwasty oraz zabezpieczenie ziemiopłodów w magazynach. Wspomagana jest przez takie gałęzie nauki jak fitopatologia, entomologia i herbologia. W obrocie krajowym i międzynarodowym bardzo ważne miejsce zajmuje Kontrola fitosanitarna, której celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu i przenoszeniu się szkodników i patogenów roślin oraz produktów roślinnych przez granice państwowe. Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Przykładowe przedmioty to: mykotoksyny i grupy toksynotwórcze, zoogeografia owadów, organizacja kontroli fitosanitarnej, biologiczna ochrona roślin, diagnostyka patogentów i szkodników roślin, w tym gatunków inwazyjnych i kwarantannowych, organizmy pożyteczne i ich powiązania z agrofagami, procedury i praktyki w laboratoriach granicznych, doradztwo i organizacja ochrony roślin.

Gdzie studiować kierunek ochrona roślin i kontrola fitosanitarna?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek ochrona roślin i kontrola fitosanitarna?

Po studiach:

Możliwości zawodowe absolwentów tego kierunku to kwalifikowany doradca z zakresu integrowanej ochrony roślin w placówkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, służbie celnej oraz laboratoriach fito- i entomologicznych. Absolwenci nabędą uprawnienia do obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz są przygotowani do prowadzenia wdrożeń i szkoleń dotyczących strategii i technik integrowanej ochrony roślin i biologicznych metod zwalczania organizmów.

Podobne wpisy