phoca_thumb_s_monety_pudelko

Ile kosztuje student?

        
Mimo, że struktura przychodów uczelni publicznych i niepublicznych znacznie się różni, oba typy uczelni uzyskały w 2008 roku dodatni wynik finansowy. 
 
Ujemny wynik wśród uczelni publicznych miały akademie medyczne (-24,0 mln zł).
   
Uczelnie publiczne osiągnęły 80,6% przychodów z działalności dydaktycznej i 14,1% przychodów z działalności badawczej. Największy procent przychodów z dydaktyki uzyskały uczelnie pedagogiczne 93,6%, a z działalności badawczej wyższe szkoły techniczne 24,1%.
  
W szkołach wyższych niepublicznych 92,4% przychodów to działalność dydaktyczna, a 1,3% działalność badawcza.
    
Głównym źródłem finansowania działalności dydaktycznej uczelni publicznych są dotacje z budżetu państwa (74,0%), następnie opłaty za zajęcia dydaktyczne (18,2%) i pozostałe źródła finansowania (7,6%). W przypadku szkół niepublicznych 93,5% stanowią opłaty za zajęcia.
  
Większość środków stypendialnych i pomocy materialnej dla studentów ulokowanych jest w uczelniach publicznych (82,8%) z najwyższym udziałem na uniwersytetach (30,1%) i wyższych szkołach technicznych (22,3%).
 
Koszt kształcenia to w głównej mierze koszt spożytkowany na działalność eksploatacyjną, która wśród uczelni publicznych osiągnęła największą wartość w przypadku wyższych szkół artystycznych i medycznych.
 
Przeciętny jednostkowy koszt kształcenia przypadający na studenta w 2008 r. w szkołach publicznych wyniósł 12703 zł, zaś w niepublicznych 5598 zł.
      
Najwyższy koszt jednostkowy wśród uczelni publicznych odnotowano w wyższych szkołach artystycznych (34015 zł). Kolejne miejsca przypadły akademiom medycznym (21760 zł), akademiom rolniczym (14696 zł), wyższym szkołom technicznym (14375 zł), AWF-om (12394 zł).  Niższy niż średni poziom osiągnęły uniwersytety (10751 zł), wyższe szkoły ekonomiczne (8137 zł) i wyższe szkoły pedagogiczne (8301 zł). 
    
* Koszt kształceni obejmuje w tym przypadku koszty własnej działalności eksploatacyjnej, fundusz pomocy materialnej dla studentów oraz własny fundusz stypendialny.
 
źródło: GUS „Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 r.”

Podobne wpisy