farm

Farmerstwo

Farmerstwo to kierunek studiów, którego program zawiera nowe przedmioty o szerokim charakterze. Studia wychodzą naprzeciw aktualnej sytuacji w rolnictwie m.in. produkcji roślin alternatywnych z wykorzystaniem do celów energetycznych i paliwowych. Nowy kierunek Farmerstwo jest powrotem do całościowego traktowania rolnictwa, podzielonego, w minionym okresie tworzenia wielkich gospodarstw rolnych, na produkcję roślinną i zwierzęcą. Farmerstwo jako kierunek studiów może być świetną alternatywą dla klasycznego rolnictwa, które prowadzą uczelnie przyrodnicze.

W trakcie studiów:

Przykładowe przedmioty w toku studiów: mikrobiologia, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, gleboznawstwo, genetyka ogólna, język obcy, ekonomia i organizacja gospodarstw, hodowla roślin i nasiennictwo, genetyczne podstawy hodowli zwierząt , przyrodnicze podstawy nawożenia, mechanizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej, użytkowanie łąk i pastwisk, podstawy prawa, technologia informacyjna, botanika i fizjologia roślin, chemia, zoologia, agroekologia i ochrona środowiska, agrometeorologia, anatomia i fizjologia zwierząt, grafika inżynierska, statystyka matematyczna, biochemia, biofizyka, pszczelarstwo, łowiectwo, melioracje rolne, przechowalnictwo produktów rolniczych, utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowych, podstawy rekreacji konnej i hipoterapii, ochrona przyrody w agroekosystemach, przydomowe oczyszczalnie ścieków i gospodarka odpadami, biznesplan, projekt przedsięwzięcia, fundusze unijne dla obszarów wiejskich, uprawa roślin alternatywnych, uprawa roli i roślin, ochrona roślin, higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt, technologia produkcji zwierząt przeżuwających, trzody chlewnej i drobiu, użytkowanie i hodowla koni, sadownictwo, warzywnictwo, rachunkowość i gospodarka finansowa.

Gdzie studiować farmerstwo?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek farmerstwo?

Po studiach:

Studenci kierunku Farmerstwo po zakończeniu edukacji mogą znaleźć pracę:

  • w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem i ochroną środowiska na obszarach wiejskich,
  • w przemyśle rolno-spożywczym,
  • w kierowaniu produkcją roślinną i zwierzęcą,
  • w doradztwie rolniczym,
  • w stacjach hodowli roślin,
  • w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych,
  • w skupie i obrocie produktów roślinnych i zwierzęcych,
  • w szkolnictwie.

Podobne wpisy