20 lat KRUP

16 lutego 1989 roku, w siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, grupa rektorów podjęła decyzję o utworzeniu instytucji, mającej działać w oparciu o tradycje Rady Rektorów Polskich Szkół Akademickich, Konferencji Rektorów Europejskich oraz postanowień Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskich, podpisanej w 1988 roku w Bolonii. 

KRUP zrzesza rektorów wszystkich 18 polskich uniwersytetów oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Stanowi ich autonomiczne zgromadzenie, w którego obradach mogą uczestniczyć zaproszeni goście. Głównym celem KRUP jest zacieśnienie współpracy między uniwersytetami, dbanie o ich udział w rozwoju nauki i kultury oraz szerzeniu wiedzy i wychowaniu przyszłych pokoleń Polaków. 

Posiedzenia KRUP odbywają się dwa razy w roku. Przewodniczącym Konferencji w kadencji 2008-2012 jest prof. Wiesław Banyś. 

Podczas najbliższych obrad będą dyskutowane m.in.: kwestia strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, nowelizacja ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, European Research Area, zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w uniwersytetach, Krajowe Struktury Kwalifikacji czy działalność komisji akredytacyjnych (Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i Akademickiej Komisji Akredytacyjnej). 

Rektorzy zajmą się też zagadnieniami związanymi z prowadzeniem studiów doktoranckich w Polsce, działalnością Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, a także przedstawią swoje stanowiska w sprawie projektu „Partnerstwo dla Wiedzy”. 

Gośćmi spotkania będą m.in. profesorowie: Witold Jurek – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zbigniew Marciniak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Jerzy Błażejowski – przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Jerzy Woźnicki – prezes Fundacji Rektorów Polskich i Marek Wąsowicz – przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Problematykę zintegrowanych systemów informatycznych zreferują prof. Józef Perenc – prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego oraz prof. Stanisław Kucharski – prorektor ds. finansów i rozwoju UŚ. 

W posiedzeniu wezmą również udział: Cezary Szczypa – przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich, Jacek Szymik-Kozaczko – przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego UŚ oraz Andrzej Świć – redaktor naczelny „Forum Akademickiego”. 

źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy