Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

Dlaczego warto zainteresować się ofertą Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ? Co uczelnia ma do zaoferowania swoim studentom? Wszystkiego dowiecie się po obejrzeniu poniższego materiału filmowego…

Archeologia:

 • osadnictwo średniowieczne i nowożytne; archeologiczno-architektoniczne badania zespołów rezydencjonalno-obronnych, miejskich i klasztornych, dzieje archeologii polskiej,
 • średniowieczne uzbrojenie w Polsce i u jej sąsiadów,
 • osadnictwo pradziejowe w mikroregionie leśnieńskim, średniowieczne miasta południowej części Pomorza Wschodniego, badania cmentarzysk z kręgami kamiennymi na Pomorzu, osadnictwo kultury łużyckiej na Pojezierzach Lipuskim i Grabowsko-Polaszkowskim,
 • kultura wielbarska na Pomorzu Wschodnim, cmentarzysko kultury przeworskiej w Kompinie,
 • osadnictwo pradziejowe w dolinie Tążyny, krzemieniarstwo społeczności łowiecko-zbierackich i wczesnorolniczych z Niżu Polskiego,
 • archeologia śródziemnomorska.

Etnologia i Antropologia Kulturowa:

 • antropologia symboliczna
 • antropologia miasta i przestrzeni
 • badania nad kulturą: metodologia, teoria i praktyka badawcza
 • etnologia pozaeuropejska
 • folklorystyka, e-folklor, parafolklorystyczne przekazy kultury
 • kultura ludowa, sztuka nieprofesjonalna
 • tożsamość kulturowa i społeczna: tożsamość regionalna, przestrzeń świata lokalnego, mniejszości etniczne

Filozofia:

 • historia filozofii średniowiecznej,
 • historia filozofii europejskiej i polskiej,
 • myśl filozoficzna XVII i XVIII wieku: filozofia Kartezjusza, rozum a doświadczenia w myśli oświecenia francuskiego,
 • filozofia analityczna: odniesienie przedmiotowe i prawda w świetle argumentów relatywistycznych relatywistycznych antyrelatywistycznych,
 • dwie tradycje w epistemologii: naturalizm i transcendentalizm,
 • etyka komunikacji i etyka mediów, teoretyczne i społeczne aspekty filozofii praktycznej,
 • postmodernistyczna filozofia a praktyka artystyczna,
 • inferencja w systemach logiki klasycznej i logiki nieklasycznej, formalno-logiczna i filozoficzna analiza języka naturalnego.

Historia:

 • stosunki międzynarodowe XVIII-XX w.,
 • dzieje przemysłu i miast w Polsce od średniowiecza do XIX w.,
 • mniejszości narodowe i przemysł w regionie łódzkim,
 • dzieje Bizancjum,
 • dzieje wojskowości polskiej,
 • szlachta sieradzka XV w., zagadnienia heraldyki współczesnej,
 • dzieje historiografii,
 • struktury społeczne w Polsce XVIII-XX w.

Historia Sztuki:

 • problemy polskiej sztuki nowoczesnej na tle europejskich tendencji artystycznych,
 • zabytki Łodzi i regionu łódzkiego,
 • fundator-budowla-przestrzeń: programy fundacji architektonicznych na terenie Polski w XV-XVIII w.

Podobne wpisy