agh-logo1

Seminarium Nauka i Biznes na AGH

Spotkanie poświęcone będzie korzyściom, jakie może odnieść polska gospodarka  
i społeczeństwo z wykorzystania funduszy unijnych na naukę i szkolnictwo wyższe. Podczas seminarium przedstawiciele trzech najważniejszych grup Beneficjentów – uczelni wyższych, jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw – zaprezentują swoje innowacyjne projekty realizowane w oparciu o dotacje unijne.
Synergia wiedzy i przedsiębiorczości na rzecz rozwoju jest efektem współpracy, jaką, na co dzień podejmują polscy naukowcy i biznesmeni. Jego celem jest wymiana doświadczeń, a także stworzenie okazji do przedstawienia wzajemnych potrzeb oraz możliwości współdziałania świata nauki i biznesu. Przedstawiciele Beneficjentów na własnym przykładzie wykażą, że współpraca ta może być satysfakcjonująca i twórcza dla obydwu stron. Mamy również nadzieję, że doświadczenia naukowców i przedsiębiorców utwierdzą zebranych gości w przekonaniu, iż korzyści z inwestycji w naukę czerpią nie tylko podmioty realizujące projekty, ale także polska gospodarka i społeczeństwo. 
Program
12.30 – 12.45 Powitanie gości i wprowadzenie do tematyki seminarium. Inwestycje w rozwój nauki w oparciu o programy operacyjne Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka
– Prorektor ds. Ogólnych AGH, Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
12.45 – 13.05 Fundusze unijne na naukę i szkolnictwo wyższe – inwestycja w nauki dla rzecz rozwoju polskiej gospodarki – przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

13.05 – 13.25 Nowe, wielofunkcyjne substytuty kostne, o wysokiej poręczności chirurgicznej
– Prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk, dr inż. Aneta Zima, Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
13.25 – 13.45 Narodowe Centrum Radioterapii Hydronowej
– Dr Henryk Pałka, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
13.45 – 14.05 Innowacyjny system redukcji emisji węglowodorów lotnych dla samochodów nowej generacji
– Dr inż. Andrzej Kalina, Delphi Poland
14.05 – 14.30 Środowisko naukowe i biznesowe – wzajemnie potrzeby i potencjał na rzecz innowacyjności
– dyskusja
14.30 – 14.50 Pytania gości i dziennikarzy
14.50 – 15.30 Lunch – rozmowy kuluarowe

Podobne wpisy