ujlogo

O Rzeczypospolitej w nowoczesnej Europie

Jest to obszerny wybór prac Profesora opublikowanych w ciągu ostatnich 40 lat. Książka zawiera prace ilustrujące zainteresowania uczonego, które koncentrowały się wokół problematyki miejsca Rzeczypospolitej wśród państw europejskich w epoce nowożytnej, dziejów Śląska, czasów saskich i kwestii wyznaniowych.Szczególne miejsce zajmują studia dotyczące postaci królów z dynastii Wettynów – Augusta II i Augusta III. Promocja pomyślana jest jako dyskusja historyków z różnych ośrodków akademickich snujących refleksje na temat twórczości uczonego, który wiele miejsca poświęcił roli spraw polskich w przeszłości Europy nowożytnej.

Podobne wpisy