uek logo1

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Tegoroczna konferencja odbędzie się w pierwszych tygodniach obowiązywania znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zatem w sposób naturalny pojawia się potrzeba refleksji nad tym, w jaki sposób wprowadzone zmiany mogą lub powinny wpłynąć na kształcenie akademickie. W szczególności ukierunkowanie procesów dydaktycznych na uzyskiwanie określonych kompetencji i kwalifikacji skłania do podjęcia dyskusji środowiskowej na temat tego, w jakim stopniu e-edukacja może pomóc w praktycznej realizacji tak formułowanych celów.

Dyskusja nad kształtem polskiej e-edukacji nie może przebiegać w oderwaniu od zmian, jakie dają się zauważyć w wielu krajach świata, a wynikają z dostrzegania nowych potrzeb edukacyjnych współczesnych społeczeństw. Szybki przepływ informacji, ich ciągłe aktualizacje oraz wszechobecność mediów cyfrowych sprawiają, że z jednej strony rozszerza się krąg ludzi zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, z drugiej zaś narasta potrzeba szybkiego przekwalifikowywania się oraz poszerzania wcześniej nabytych kompetencji. Potencjał, jaki tkwi w e-edukacji, może stanowić odpowiedź na wiele z tych wyzwań, pod warunkiem, że będzie właściwie wykorzystany. Dlatego ważna jest zarówno obserwacja światowych trendów w tym zakresie, jak i popularyzacja przykładów dobrych praktyk. Zachęcamy do zgłaszania wystąpień, które – oparte na wypracowanych rozwiązaniach – pomogą kształtować kierunki rozwoju polskiej e-edukacji.

Szybkie upowszechnianie się technologii mobilnych oraz cyfrowych form przekazu informacji sprawia, że pytanie o miejsce i rolę e-edukacji nabiera obecnie zupełnie innego znaczenia. Coraz trudniej jest określić granice pomiędzy kształceniem w murach uczelni lub szkoły a kształceniem online, a to oznacza m.in. że praktycznie każdy nauczyciel powinien być przygotowany do wykorzystania metod i technik pracy na odległość. Warto zatem zastanowić się, jak przebiegają procesy przygotowania do e-edukacji wśród kadry akademickiej i szkolnej. Jakie bariery napotykają, jakie są dobre wzorce i sprawdzone rozwiązania?

Konferencja adresowana jest w szczególności do nauczycieli akademickich oraz pracowników szkół wyższych, angażujących się w organizację procesów kształcenia oraz zarządzania uczelnią. Na obrady zapraszamy również przedstawicieli świata biznesu, instytucji pożytku publicznego, studentów oraz wszystkie osoby zainteresowane omawianą problematyką.

***

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.e-edukacja.net

Podobne wpisy