Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Rekrutacja zimowa na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia:

 • Leśnictwo: 15.01.2014r. – 26.02.2014r.
 • Zootechnika: 13.01.2014r. – 24.02.2014r.
 • Rybactwo: 13.01.2014r. – 24.02.2014r.
 • Inżynieria Środowiska: 15.01.2014r. – 16.02.2014r.
 • Ogrodnictwo: 15.01.2014r. – 15.02.2014r.
 • Technika Rolnicza i Leśna: 15.01.2014r. – 16.02.2014r.
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 15.01.2014r. – 16.02.2014r.
 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka: 04.02.2014r. – 24.02.2014r.
 • Biotechnologia: 05.02.2014r. – 17.02.2014r., rozmowa kwalifikacyjna: 18.02.2014 r.
 • Architektura Krajobrazu: 20.01.2014r. – 16.02.2014r.


Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia:

 • Leśnictwo: 15.01.2014r. – 26.02.2014r.
 • Inżynieria Środowiska: 13.01.2014r. – 16.02.2014r.
 • Ogrodnictwo: 15.01.2014r. – 15.02.2014r.
 • Technika Rolnicza i Leśna: 15.01.2014r. – 16.02.2014r.
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 15.01.2014r. – 16.02.2014r.


Kandydaci zakwalifikowani na studia II stopnia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał świadectwa do wglądu),
 • kopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał dyplomu do wglądu),
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia
 • podpisany wydruk podania ERK,
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami,
 • dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45×35 mm,
 • dowód opłaty za legitymację.

Komplet w/w dokumentów kandydaci muszą złożyć u sekretarza wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

Podobne wpisy