swpsmale

Pracownicy SWPS nagrodzeni w Iuventus Plus

Dr Aneta Brzezicka jest pracownikiem Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych SWPS w Warszawie. Za projekt przygotowany wspólnie z mgr. Janem Kamińskim z Zakładu Neurofizjologii IBD im. M. Nenckiego, przy współpracy z wrocławskim wydziałem SWPS, uzyskała grant badawczy w wysokości 200 000 zł. W 2010 r. dr Brzezicka opublikowała wraz ze współpracownikami trzy prace z dziedziny neuronauki w pismach: „Neurobiology of Learning and Memory”, „Brain Topography” i „Behavioural Brain Research”. Grant zostanie przeznaczony na zakup w pełni nowoczesnej aparatury EEG. Będzie ona wykorzystywana m.in. w badaniach zmian psychofizjologicznych, do których dochodzi w wyniku treningu procesów rozumowania oraz pamięci roboczej na przestrzeni dorosłego życia.

Natomiast dr Katarzyna Byrka jest pracownikiem wrocławskiego wydziału SWPS. Wraz ze współautorami zaproponowała nowe podejście do rozumienia i badania zależności między tym, co ludzie mówią, a tym, co robią (paradygmat Campbella). Choć to nowe podejście podważa dominujące w psychologii poglądy na temat związku deklaracji z zachowaniami, znalazło ono uznanie wśród społeczności naukowej, a główne wyniki zostały opublikowane w prestiżowym „Personality” i „Personality and Social Psychology Review”. Grant badawczy w wysokości 100 000 zł umożliwi kontynuację badań w zakresie paradygmatu Campbella. Ich celem jest eksplorowanie związku między uprzedzeniami, stereotypami, a obserwowaną dyskryminacją wobec grup mniejszościowych. Wyniki badań mogą mieć zastosowanie praktyczne i być pomocne przy tworzeniu programów wspierających integrację i asymilację mniejszości narodowych lub społecznych.

Program Iuventus Plus ma na celu promowanie wybitnych młodych naukowców, prowadzących badania naukowe na najwyższym poziomie, których wyniki publikowane są w wykazie publikacji JCR lub ERIH i zachęcenie ich do kontynuowania tych prac.

Więcej o programie: www.nauka.gov.pl.

Podobne wpisy