uam

Konferencja naukowa – Płeć i władza

Głównym celem ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji „Płeć i władza. Historyczne konteksty, współczesne krytyki, nowe perspektywy.” organizowanej przez Instytut Kultury Europejskiej UAM z siedzibą w Gnieźnie, jest znalezienie odpowiadającej wymogom zarówno dzisiejszej sytuacji społeczno-politycznej, jak i stanowi wiedzy, odpowiedzi na pytanie: jakiego rozumienia płci i władzy obecnie potrzeba? Mimo, że temat konferencji ma swoją bogatą literaturę i może wydawać się wyeksploatowany, celem nie jest powielanie opinii dotyczących związków pomiędzy płcią i władzą, ale wskazanie na ograniczenia dotychczasowych ujęć i możliwości ich przekroczenia. Płeć nie jest tożsama tylko z gender, lecz także z płcią w sensie biologicznym, natomiast władza to nie tylko wszechwładne techniki kontroli, lecz także strategie aktywnego oporu i emancypacji. Tematyka konferencji zostanie postawiona w nowych, odmiennych ramach interpretacyjnych, natomiast materiałowi badawczemu zadane zostaną nowe pytania, dzięki czemu możliwe będzie zaproponowanie innowacyjnych interpretacji relacji między płcią i władzą. 

Na konferencji prześledzone zostaną również związki między płcią a władzą na przestrzeni dziejów (od starożytności po współczesność), a także zostanie pokazane co w tych relacjach jest uniwersalne i ponadczasowe, a co lokalne i historycznie uwarunkowane. Problemy, które stanowią centrum zainteresowania to:
 

1. Kobiety/mężczyźni w centrum i na marginesach historii;
2. Rola wielkich jednostek (kobiet i mężczyzn) w historii polskiej i powszechnej;
3. Przemiany stereotypowych ról płciowych, a problem władzy;
4. Kultura konsumpcyjna: kobieta/mężczyzna jako klient uwodzony przez władze towaru;
5. Strategie wykluczania w różnych systemach religijnych i kulturowych.
 
W konferencji mogą wziąć udział badacze reprezentujący różne dyscypliny: antropologię, historię, kulturoznawstwo, socjologię, psychologię, filozofię, politologię, teologię, etc. Artykuły napisane przez uczestników, które uzyskają pozytywną recenzję zostaną opublikowane w tomie z serii „Studia Europaea Gnesnensia”. 

Podobne wpisy