Powstanie nowe centrum badawcze we Wrocławiu

Nową jednostkę badawczą wspólnie utworzą:
– Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej (reprezentowany przez dziekana – prof. dr. hab. inż. Andrzeja Matynię);
– Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (reprezentowany przez dziekana – prof. dr. hab. Leszka Zbigniewa Ciunika);
– Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej (reprezentowany przez dziekana – prof. dr. hab. inż. Andrzeja Dziedzica);
– Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (reprezentowany przez dziekana – prof. dr. hab.  Jacka Otlewskiego);
– Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk (reprezentowany przez dyrektora – dr hab. Danutę Duś);
– Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii (reprezentowany przez dyrektora – prof. dr. hab. Andrzeja Jeżowskiego).

Powodem powołania do życia WCCB jest wieloletnia współpraca między uczestnikami projektu. Jej ukoronowaniem było nakreślenie ram dalszej działalności badawczej. Centrum będzie się starało o uzyskanie statusu tzw. Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), co umożliwi mu dostęp do grantów na badania naukowe oraz wspólne, interdyscyplinarne kształcenie młodej kadry naukowej.

W liście intencyjnym instytucje tworzące WCCB zobowiązują się do m. in.:
– podejmowania starań o pozyskanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych na prowadzenie wspólnej działalności badawczej;
-prowadzenia działań, których wiodącą tematyką mają być badania analityczne, strukturalne i funkcjonalne polimerów organicznych, materiałów supramolekularnych, materiałów typu „smart”, makrocząsteczek biologicznych, mechanizmów transformacji cząsteczek biologicznych w obecności katalizatorów typu enzymów a także mechanizmów odpowiedzi odpornościowej i transformacji nowotworowej;
– prowadzenia badań aplikacyjnych ukierunkowanych w szczególności na tworzenie nowych rozwiązań w obszarze rozwoju odnawialnych źródeł energii, zaawansowanych technologii informacyjnych, technologii na potrzeby terapii i diagnostyki medycznej oraz innych technologii, poprawiających bezpieczeństwo i standard życia;
-poszerzania istniejących i tworzenia nowych możliwości wspólnego kształcenia młodych pracowników naukowych, doktorantów i dyplomantów.

Podobne wpisy