pieniadz2

Studenci nadal bez gminnych stypendiów

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił w tej sprawie do minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Jak się okazuje, obecnie żaden przepis prawa nie upoważnia samorządowców do przyznawania studentom stypendiów z budżetu gminy.
Gdy Rada Miasta Lublin 29 maja 2008 r. podjęła uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów wybitnie zdolnym studentom mieszkającym i studiującym na terenie tej gminy, wojewoda lubelski zaskarżył ją do wojewódzkiego sądu administracyjnego. WSA stwierdził zaś nieważność tej uchwały ze względu na brak podstawy prawnej do przyznania studentom takich stypendiów. NSA oddalił zaś skargę kasacyjną gminy.
W myśl art. 94 Konstytucji RP każdy akt prawa miejscowego musi mieć podstawę w ustawie.
Zdaniem sądów art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy o samorządzie gminnym zastrzega, że podejmowanie tego rodzaju uchwał należy do kompetencji rady gminy, ale żaden inny przepis ustaw szczególnych: ani ustawa o szkolnictwie wyższym, ani o systemie oświaty, nie przewiduje możliwości udzielania z budżetów lokalnych stypendiów studentom.
Pierwsza przewiduje bowiem możliwość przyznawania studentom stypendiów, ale tylko z budżetu państwa. Druga mówi o tworzeniu przez samorządy regionalnych i lokalnych programów wspierania najzdolniejszych uczniów ze swoich budżetów, nie wspomina jednak o studentach.
Rzecznik zwrócił się więc do minister Barbary Kudryckiej z prośbą o nowelizację przepisów.

Podobne wpisy