NCBR: 123 miliony złotych na rozwój studiów dualnych

NCBR: 123 miliony złotych na rozwój studiów dualnych

W ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu NCBR „Studia dualne” dofinansowanie otrzymało 69 projektów na 84 złożone wnioski. Wśród docenionych w programie projektów jest m.in. wniosek Akademii Leona Koźmińskiego. Uczelnia będzie kształcić studentów na kierunku drugiego stopnia w zakresie: health economic and big data analytics.

Z kolei na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej wsparcie z NCBR przeznaczone zostanie m.in. na prowadzenie studiów dualnych w zakresie transportu kolejowego, logistyki oraz technologii materiałowych.

Wśród zwycięzców znalazł się też projekt Politechniki Łódzkiej, gdzie będzie można zdobywać wiedzę i doświadczenie zawodowe w ramach studiów II stopnia na kierunku wzornictwo praktyczne. A na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu dzięki wsparciu NCBR utworzony zostanie nowy kierunek o wymiarze praktycznym – żywienie zwierząt i produkcja pasz.

„Studia dualne to wciąż zbyt rzadko wykorzystywany w Polsce model kształcenia. Chcemy to zmienić. Temu służyć ma nie tylko wsparcie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ale przede wszystkim zmiany systemowe zapisane w Konstytucji dla Nauki” – powiedział cytowany w komunikacie NCBR wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Jak dodał, uczelnie, które otrzymały granty, przygotowały projekty stanowiące odpowiedź na bieżące potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. „To pokazuje, że zarówno kadry naukowe, jak i pracodawcy są zainteresowani rozwijaniem w naszym kraju kształcenia praktycznego” – skomentował minister.

Celem konkursu „Studia dualne” jest dostosowanie programów nauczania do oczekiwań przyszłych pracowników i ich potencjalnych pracodawców. W ramach studiów dualnych studenci mogą pracować nie rezygnując ze studiów. Możliwe jest to dzięki kształceniu naprzemiennemu. Efektem takich działań ma być – zgodnie z przewidywaniami NCBR – coraz bliższa współpraca sektorów nauki, biznesu i administracji, co przełoży się na rozwój innowacyjnych obszarów krajowej gospodarki.

„Planowana alokacja środków w konkursie wynosiła 100 mln zł, jednak ze względu na duże zainteresowanie wnioskodawców oraz wysoki poziom składanych wniosków, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zdecydowało się zwiększyć budżet konkursu” – mówi dyrektor NCBR prof. Maciej Chorowski. „Ostatecznie wesprzemy uczelnie łącznie kwotą ponad 123 mln zł” – zapowiada.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

Dodatkowo 1 września 2011 roku NCBR poszerzyło zakres swojej działalności o nowe inicjatywy i możliwości. Przejmując od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcję Instytucji Pośredniczącej w trzech programach operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko, stało się jednym z największych centrów wspierania innowacyjności w Polsce. W unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój.

Podobne wpisy