phoca_thumb_s_ujlogo

Nagroda im. Wincentego Pola Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Przyznając to wyróżnienie Rada kierowała się następującymi kryteriami:

1) osiągnięciami naukowymi, mierzonymi znaczącą liczbą dobrych publikacji promujących geografię na polu interdyscyplinarnym oraz podejmowanymi nowatorskimi problemami i inicjatywami badawczymi;

2) ponadprzeciętną i wysoko ocenianą aktywnością dydaktyczną, w tym nowymi kursami i pobudzaniem zainteresowań studentów;

3) szeroką działalnością na rzecz Instytutu lub Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W uzasadnieniu przyznania tegorocznej Nagrody podkreślić należy:

-osiągnięcia w działalności naukowej w zakresie geografii ekonomicznej, w tym zwłaszcza badań układów przestrzennych firm gospodarki opartej na wiedzy oraz oddziaływania dużych przedsiębiorstw na otoczenie lokalne, znajdujące wyraz w artykułach publikowanych w międzynarodowych czasopismach o dużym zasięgu, m.in. European Planning Studies, Geografiska Annaler, European Spatial Research and Policy, Geographia Polonica, rozdziałach w monografiach wydanych w Londynie (Ashgate) i Berlinie (Lit Verlag) oraz książkach Krakowska przestrzeń biurowa (2003) i Centra usług w Krakowie i ich relacje z otoczeniem lokalnym (2010);

  • -uczestnictwo w licznych krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, m.in. The Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour Intensive Industries (6. Program Ramowy UE), Rewitalizacja miast polskich oraz Małopolskie miasta – funkcje, potencjał i trendy rozwojowe, oraz konferencjach naukowych;

  • -zorganizowanie sieci badawczej Regional Development and the Changing Geography of Outsourcing Business Services in an Enlarged Europe w ramach Regional Studies Association;

  • -zaangażowanie w prace na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, w tym udział w organizacji konferencji naukowych i pełnienie funkcji sekretarza komisji rekrutacyjnej, oraz pracę w Komitecie Okręgowym Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej;

  • -bardzo duże zaangażowanie w działalność dydaktyczną, w tym przygotowanie nowych kursów.

Podobne wpisy