MNiSW: trwa konkurs na stanowisko Dyrektora NCBR

MNiSW: trwa konkurs na stanowisko Dyrektora NCBR

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju może być osoba, która:

  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
  • posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, również w sprawach dotyczących działalności badawczo-rozwojowej;
  • posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi oraz w sektorze badawczo-rozwojowym, gospodarczym lub finansowym.

Kryteria oceny zgłoszeń oraz liczba punktów przyznawana za stopień spełniania poszczególnych kryteriów na podstawie załączonych do zgłoszenia dokumentów:

  • osiągnięcia zawodowe, zajmowane stanowiska i pełnione funkcje – od 0 do 50 pkt;
  • międzynarodowe doświadczenie zawodowe – od 0 do 20 pkt;
  • doświadczenie w zarządzaniu dużymi (powyżej 50 osób) zespołami ludzkimi – od 0 do 10 pkt;
  • przedstawiona koncepcja funkcjonowania Centrum – od 0 do 10 pkt;
  • znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatami lub doświadczeniem wynikającym z pracy za granicą – od 0 do 10 pkt.

Wszystkie kryteria będą rozpatrywane w kontekście przydatności do wykonywania zadań oraz wyzwań związanych z pracą na stanowisku Dyrektora Centrum.

Szczegółowe informacje na temat NCBR można znaleźć na oficjalnej stronie: www.ncbir.pl

Podobne wpisy