logo UPWR

Wybory rektora na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

 

Wybory odbędą się we wtorek 6 marca o godz. 11.00 w Auli Jana Pawła II w Centrum Dydaktyczno-Naukowym przy pl. Grunwaldzkiej 24 a Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego na kadencję 2012–2016 wybierze 200-osobowe Uczelniane Kolegium Elektorów (100 profesorów i doktorów habilitowanych, 45 pozostałych nauczycieli akademickich, pięciu doktorantów, 15 pracowników administracyjnych i 35 studentów). Osiem dni wcześniej, w poniedziałek 27 lutego, podczas otwartego spotkania w Auli Jana Pawła II rektor prof. Roman Kołacz przedstawi swój program oraz będzie odpowiadał na pytania pracowników i studentów.

 

Za najważniejsze w tej kadencji prof. Roman Kołacz uważa:
– podnoszenie poziomu badań naukowych, zwłaszcza o charakterze innowacyjnym, zwiększenie liczby prac publikowanych w wysoko punktowanych (renomowanych) czasopismach naukowych,
– doskonalenie systemu jakości kształcenia z uwzględnieniem Krajowych Ram Kwalifikacji, zapewniających wyższe kompetencje absolwentów,
– dalsze umiędzynarodowienie kształcenia i badań naukowych,
– zwiększenie liczby uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego,
– przygotowanie uczelni na pogłębiający się kryzys demograficzny, przy załoŜeniu utrzymania liczby studentów na poziomie 10 tysięcy, w tym powoływanie nowych, atrakcyjnych kierunków studiów,
– kontynuowanie informatyzacji zarządzania uczelnią, m.in. wdroŜenie systemu wirtualnego dziekanatu i elektronicznego obiegu dokumentów, a także rozwijanie kształcenia na odległość (e-learningu),
– współpracę z makroregionem, zwłaszcza w zakresie wykorzystania tzw. „zielonych biotechnologii” w energii odnawialnej, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska,
– rozwijanie i doskonalenie systemu motywacyjnego wynagrodzeń dla pracowników uczelni,
– podnoszenie i umacnianie pozycji i prestiŜu Uniwersytetu Przyrodniczego w środowisku wrocławskim oraz w kraju,
– przygotowanie do absorpcji środków w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej,
– stwarzanie warunków do zatrudniania obcokrajowców, osób powracających z zagranicy, a także kadry z innych uczelni krajowych prezentujących wysoki poziom naukowy,
– stwarzanie warunków dla dalszego rozwoju samorządności i przedsiębiorczości studenckiej,
– dokończenie remontów sal wykładowych, laboratoriów, stacji badawczych oraz ich wyposaŜenie w nowoczesną aparaturę badawczą
– budowę Centrum Geo-Info-Hydro, nowoczesnej kliniki weterynaryjnej dla koni oraz szklarni dla ogrodnictwa, a także – w miarę posiadanych środków – innych inwestycji ujętych w strategii rozwoju uczelni do 2020 roku.
– kontynuację działań na rzecz integracji wrocławskiego środowiska naukowego w ramach Wrocławskiej Unii Akademickiej.

Podobne wpisy